Δήλωση δρομολόγησης πλοίου

Αριθμ. 3332.2/2.2014 – ΦΕΚ Β 1890 – 11.07.2014

Τροποποίηση της αριθ. 3332.2/03/13/21-08-2013 απόφασης «Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης πλοίου, του περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτήν» (Β΄ 2129).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 2932/2001 “Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις” (Α΄ 145), όπως ισχύει, και ιδίως της παραγράφου 2 του άρθρου τετάρτου και των άρθρων τρίτου, τετάρτου, τετάρτου α΄ και εβδόμου,
β) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως ισχύει,
γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄ 74) και ισχύει,
δ) του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «΄Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ 94/2012 (Α΄ 149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (Α΄ 160),
ε) του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153),
στ) των άρθρων 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98),
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η αριθ. 3332.2./03/13/21-08-2013 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης πλοίου, του περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτήν» (Β΄ 2129), τροποποιείται εν μέρει ως εξής:

α) τo άρθρο 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 1
Για τη δρομολόγηση επιβατηγού και οχηματαγωγού πλοίου, επιβατηγού ή φορτηγού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων τέταρτου, τέταρτου α΄ και έβδομου του ν. 2932/2001, όπως ισχύει, υποβάλλεται στις αρμόδιες κατά περίπτωση Διευθύνσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου δήλωση δρομολόγησης πλοίου συμπληρωμένη σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα απόφαση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, Δήλωση Δρομολόγησης Πλοίου, συνοδευόμενη από τα υποδείγματα Ι «στοιχεία προσδιορισμού πλοίου», ΙΙ «πίνακας ετήσιων δρομολογίων» καθώς και τα αναγκαία, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά των άρθρων 2 και 4 και στους χρόνους που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση».

β) η παράγραφος 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Για την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 2, εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

2. Το υπόδειγμα ΙΙΙ της απόφασης της παραγράφου 1 καταργείται.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της παραγράφου 1.

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 25 Ιουνίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης