ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ. Πρόσληψη εργατικού προσωπικού

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

Για την πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα (Ιούλιο 2014)

Λεπτομέρειες