Εκλογές 2014. Βεβαιώσεις χιλιομετρικής απόστασης από τους δήμους

Δημοτικές εκλογές 2014ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Γ. Ξημεράκη
Τηλέφωνο: 2131361141
Fax: 2131361140

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Αθήνα 31 Μαρτίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: 13285

 

ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις, οι οποίες θα χορηγηθούν σε εκλογείς, που δεν θα μεταβούν στους τόπους εγγραφής τους στους εκλογικούς καταλόγους για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις επικείμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2014.

Ενόψει των προσεχών αυτοδιοικητικών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των Επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 11 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ. 87Α)» σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ΄ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

Η αδικαιολόγητη παράλειψη της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος τιμωρείται (παρ.1 του άρθρου 117 του Π.Δ. 26/2012).

Ωστόσο, θα υπάρξουν περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιοι εκλογείς δικαιολογημένα δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και για τους οποίους δεν εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τις ανωτέρω διατάξεις ποινικές κυρώσεις.

Πρόκειται για εκλογείς κατοίκους εξωτερικού, εκλογείς άνω των εβδομήντα (70) ετών ή εκλογείς που βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη των διακοσίων (200) χιλιομέτρων από το εκλογικό τμήμα, όπου ψηφίζουν (άρθρο 11 παρ. 2 του ν.3852/2010).

Ειδικότερα, οι εκλογείς εκείνοι, που κατά την ημέρα της ψηφοφορίας των εκλογών του Μαΐου 2014 δεν θα μπορέσουν να μεταβούν στο τόπο εγγραφής τους για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, εφόσον ο τόπος αυτός απέχει πάνω από διακόσια (200) χιλιόμετρα πρέπει να εφοδιάζονται με σχετική βεβαίωση.

Οι βεβαιώσεις αυτές θα χορηγούνται από τους δήμους.

Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής το Υπουργείο μας, έχει εκτυπώσει και αποστείλει έντυπες βεβαιώσεις, με τις οποίες θα εφοδιάζονται οι εν λόγω εκλογείς από τους Ο.Τ.Α. του τόπου διαμονής τους.

Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλούμε, όπως ορίσετε ένα υπεύθυνο υπάλληλο, ο οποίος, ύστερα από την έγγραφη ειδοποίηση αποστολής από το Υπουργείο, θα έλθει σε επικοινωνία με την οικεία Περιφερειακή Ενότητα-έδρα νομού, προκειμένου να εφοδιαστείτε με ανάλογο αριθμό αντιτύπων έντυπων βεβαιώσεων.

Οι Περιφερειακές Ενότητες, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλούνται, αμέσως μετά την έγγραφη γνωστοποίηση από το Υπουργείο της αποστολής και την παραλαβή των ανωτέρω βεβαιώσεων μέσω ΕΛ.ΤΑ., να εφοδιάσουν τους ΟΤΑ της περιφερείας τους.

 

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ