Εκλογικοί σάκοι για τις δημοτικές εκλογές 2014

1dimotikes_ekloges-150x150Αριθμ. 3597 – ΦΕΚ Β 222 – 04.02.2014

Καθορισμός διακριτικού γνωρίσματος των εκλογικών σάκων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία, για την εκλογή των Δημοτικών αρχών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 134 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ειδικό γνώρισμα των εκλογικών σάκων μέσα στους οποίους κλείνεται το υλικό της ψηφοφορίας κατά την εκλογή των δημοτικών αρχών, ως ακολούθως:

α) Ειδικό γνώρισμα: Ο σάκος, μέσα στον οποίο κλείνεται από κάθε εφορευτική επιτροπή το κάθε μορφής εκλογικό υλικό της ψηφοφορίας για την εκλογή των δημοτικών αρχών έχει τυπωμένη στην εξωτερική επιφάνεια της μίας πλευράς του, με κεφαλαία γράμματα, μαύρης απόχρωσης, σε παράλληλες σειρές την εξής
ένδειξη:

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
………………………………………… ΜΑΪΟΥ 2014
(Ημερομηνία)
ΝΟΜΟΣ…………………………………………………
ΔΗΜΟΣ…………………………………………………
………………….. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ …………………
(Αριθμός) (Ονομασία)

β) Διαστάσεις και λοιπά χαρακτηριστικά: Ο σάκος κατασκευάζεται από πλαστική ύλη, λευκής απόχρωσης, είναι γαζωμένος στο κάτω μέρος και στριφωμένος στο άνω μέρος (άνοιγμα) και έχει διαστάσεις 70 x 100 εκατοστά του μέτρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ