Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΑΕΝ. Γνώση της αγγλικής γλώσσας

Aριθμ. 2901.1/38121/2016 – ΦΕΚ B 1361 – 13.05.2016
Τρόπος διαπίστωσης γνώσης της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ναυτικής ορολογίας ως προσόν διορισμού μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π), Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π) και Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)».
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:
1. Η πολύ καλή ή καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπου αυτή απαιτείται ως βασικό ή συνεκτιμώμενο προσόν διορισμού/πρόσληψης μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π), Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π) και Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), αποδεικνύεται με μία εκ των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 28 του Π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ 39 Α ́/2001), ως εκάστοτε ισχύει, όπως αυτές εξειδικεύονται με την προκήρυξη πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού.
Στις περιπτώσεις που δεν συντρέχει στο πρόσωπο των υποψηφίων καμία εκ των προϋποθέσεων του προηγούμενου εδαφίου, η πολύ καλή ή καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με τη διαδικασία που ορίζεται στις παρ. 3 και 4 της παρούσης.
2. Δεν χρειάζεται η απόδειξη γνώσης της αγγλικής γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί  στο εξωτερικό όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
Τίτλοι σπουδών γνώσης αγγλικής γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου.
3. α) Η πολύ καλή ή η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας καθώς και της πολύ καλής ή καλής γνώσης της αγγλικής ναυτικής ορολογίας του Ε.Π. και του Ε.Τ.Π., όπου απαιτείται ως προσόν διορισμού, διαπιστώνεται ύστερα από γραπτές και προφορικές εξετάσεις που διενεργούνται από Ειδική Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αποτελείται από εκπαιδευτικούς αγγλικής γλώσσας της Δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης.
β) Η γραπτή εξέταση για τη διαπίστωση της καλής γνώσης της αγγλικής ναυτικής ορολογίας αφορά στη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα ναυτικών κειμένων (ναυτική αλληλογραφία κ.λπ.) φράσεων ή και λέξεων. Η προφορική εξέταση αποσκοπεί στη διαπίστωση ότι ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να διεξάγει με επάρκεια διάλογο στην αγγλική γλώσσα σε θέματα της ειδικότητάς του. Για τη διαπίστωση της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής ναυτικής ορολογίας, εκτός των ανωτέρω, εξετάζεται και η μετάφραση ελληνικών κειμένων στην αγγλική γλώσσα.
γ) Η γραπτή εξέταση για τη διαπίστωση της πολύ καλής γνώσης ή καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας συνίσταται στη μετάφραση από την αγγλική Γλώσσα στην ελληνική και αντιστρόφως κειμένων ή φράσεων βαθμού δυσκολίας «ADVANCED» ή «INTERMEDIATE» αντιστοίχως, ή και στη συμπλήρωση ερωτηματολογίου αντίστοιχου επιπέδου πολλαπλών απαντήσεων. Η προφορική εξέταση αποσκοπεί στη διαπίστωση ότι ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα κατανόησης, από ακουστική άποψη του προφορικού λόγου αντίστοιχου, ως άνω, βαθμού δυσκολίας καθώς και την ικανότητα διεξαγωγής διαλόγου στην αγγλική γλώσσα.
4. Η εξέταση για τη διαπίστωση της πολύ καλής και καλής γνώσης της αγγλικής ναυτικής ορολογίας ή της πολύ καλής και καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας θεωρείται επιτυχής, εάν ο υποψήφιος συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας των τριών μελών της Εξεταστικής Επιτροπής πέντε (05) της 10βαθμης κλίμακας χωριστά στη γραπτή και στην προφορική εξέταση. Ο κάθε εξεταστής θέτει τη βαθμολογία γραπτής και προφορικής εξέτασης χωριστά επί του γραπτού δοκιμίου του υποψηφίου και υπογράφει έναντι αυτής.
5. Η καλή γνώση της αγγλικής τεχνικής ή ναυτικής ορολογίας ως συνεκτιμώμενο προσόν για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ διαπιστώνεται από Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή από πρωτότυπο (ή κατάλληλα επικυρωμένο) αποδεικτικό σπουδών αντίστοιχου τμήματος εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής όπου η διδασκαλία διεξάγεται στην αγγλική, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος διδάχθηκε μαθήματα αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου (ναυτικής ή τεχνικής ορολογίας).
6. Από τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η υπ’ αριθμ. 2901.1/33774/2016/18−04−
2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1166 Β ́/22−4−2016) παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 5 Μαΐου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ