Ελαστικά επίσωτρα. Σήμανση

Ελαστικά επίσωτρα. Σήμανση

Αριθμ. 131219 – ΦΕΚ B 2974 – 31.12.2015
Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους