Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της ΕΕ

Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της ΕΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Εγκύκλιος αριθ. 40

Θέμα : Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 106/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν.4071/2012, σχετικά με την «Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους»