Ελληνικοί οίνοι. Ειδικοί όροι εμφιάλωσης

Ελληνικοί οίνοι. Ειδικοί όροι εμφιάλωσης

Χώροι εμφιαλωτηρίων οίνων, εξοπλισμός αυτών και υλικά εμφιάλωσηςΑριθμ. 3915/144646 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4976/08.11.2018
Ειδικοί όροι εμφιάλωσης οίνων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται: α) Οι ειδικοί όροι εμφιάλωσης:
αα) των οίνων του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος VII του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 (ΕΕ L 347) εκτός των νεαρών οίνων και
ββ) των αρωματισμένων οίνων του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 251/2014 (ΕΕ L 084).
β) Οι προδιαγραφές των ταινιών ελέγχου για τους οίνους με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης εφεξής ΠΟΠ (Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη – ΟΠΕ και Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας – ΟΠΑΠ) του β.δ. 423/1970, Α΄ 136), καθώς και η διαδικασία χορήγησης αυτών στους δικαιούχους.

Άρθρο 2
Χώροι εμφιαλωτηρίων οίνων, εξοπλισμός αυτών και υλικά εμφιάλωσης

1. Οι χώροι των εμφιαλωτηρίων οίνων διακρίνονται σε:
α) κύριους, όπου πραγματοποιείται η εμφιάλωση των οίνων και αν χρησιμοποιούνται γυάλινες φιάλες, το πλύσιμο αυτών,
β) βοηθητικούς, στους οποίους περιλαμβάνονται οι αποθήκες των υλικών συσκευασίας, όπως περιέκτες, χαρτοκιβώτια, φελλοί/πώματα και καψύλλια κ.ά και
γ) οποιονδήποτε άλλο χώρο αναγκαίο για την εμφιάλωση.
2. Οι χώροι της παρ. 1 πρέπει να πληρούν όλες τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων.
3. Τα εμφιαλωτήρια οίνων πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τον ακόλουθο εξοπλισμό:
α) Μηχάνημα πλήρωσης περιεκτών
β) Μηχάνημα πωματισμού περιεκτών
γ) Μηχάνημα τοποθέτησης ετικετών (ετικετέζα)
δ) Αντλίες
ε) Φίλτρα διήθησης οίνων
στ) Δεξαμενές αποθήκευσης οίνων
ζ) Πλυντήριο φιαλών στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται γυάλινες φιάλες.
4. Ο εξοπλισμός της παρ. 3 καθώς και κάθε υλικό που έρχεται σε επαφή με τους οίνους, πρέπει να είναι κατασκευασμένα από υλικά ασφαλή για τρόφιμα και να υπόκεινται σε τακτικό πρόγραμμα καθαρισμού και συντήρησης, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή νομοθεσία.
5. Απαγορεύεται η χρήση καψυλλίων ή φύλλων από μόλυβδο για την κάλυψη του πώματος των φιαλών των οίνων.
6. Ειδικά, για την εμφιάλωση του αφρώδους οίνου, του αφρώδους οίνου ποιότητας και του αφρώδους οίνου ποιότητας αρωματικού τύπου χρησιμοποιούνται γυάλινες φιάλες τύπου «αφρωδών οίνων» με σύστημα πωματισμού, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 607/2009 (ΕΕ L 193).

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις εμφιαλωτηρίων οίνων

Τα εμφιαλωτήρια οίνων υποχρεούνται:

α) Να τηρούν βιβλία, σύμφωνα με τα άρθρα 28 έως και 30 του Καν. (ΕΕ) 2018/273 (ΕΕ L 58). Ειδικά, για τους οίνους ΠΟΠ και τους οίνους με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) καθώς και για τους ποικιλιακούς οίνους της παρ. 2 του άρθρου 2 της αριθμ. 5833/155045/
12- 12-2013 (Β΄3324) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα βιβλία καταγράφεται και ο αριθμός πιστοποίησης αυτών, ενώ επιπλέον μόνο για τους οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ απαιτείται και η καταγραφή του αριθμού των ταινιών ή των ειδικών κωδικών αριθμών, αντίστοιχα, που χρησιμοποιήθηκαν για τους εν λόγω οίνους.
Τα ανωτέρω βιβλία θεωρούνται σε κάθε έλεγχο που γίνεται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της κατά τόπο αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας της Χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 8.
β) Να πραγματοποιούν τη μεταφορά των χύμα οίνων προς την επιχείρηση, όταν αυτή δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην εμφιάλωση, καθώς και να διακινούν τους εμφιαλωμένους οίνους στην αγορά, βάσει συνοδευτικών εγγράφων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καν. (ΕΕ) 2018/273.
γ) Να υποβάλουν δήλωση αποθεμάτων του αμπελοοινικού τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καν. (ΕΕ) 2018/273.
δ) Αν πρόκειται για εμφιαλωτήρια οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ και ποικιλιακών, πρέπει επιπλέον να είναι καταχωρισμένα στο Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 9 της αριθμ. 5833/155045/12-12-2013 (Β’ 3324) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύουν.

Άρθρο 4
Ειδικοί όροι εμφιάλωσης οίνων

1. Όταν οι όγκοι των προσυσκευασιών, στους οποίους τοποθετούνται οι οίνοι, εμπίπτουν στα διαστήματα ποσοτήτων που αναφέρονται στον πίνακα 1 του άρθρου 10 της αριθμ. Φ2- 1750/7-8-2008 (Β΄ 1657) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, τότε επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν είναι προσυσκευασμένοι στις ονομαστικές ποσότητες που αναγράφονται στον εν λόγω πίνακα, εκφρασμένες σε μονάδες όγκου.
Προσυσκευασίες οίνων, των οποίων το ονομαστικό περιεχόμενο βρίσκεται εκτός των ανωτέρω διαστημάτων, δεν υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τις ονομαστικές ποσότητες του περιεχομένου τους.
2. Για τους οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, επιπλέον τα παρακάτω:
α) Η εμφιάλωση των οίνων ΠΟΠ πραγματοποιείται μόνο σε γυάλινες φιάλες και με πώμα αποκλειστικά από φελλό.
β) Οι οίνοι ΠΟΠ που διακινούνται εμφιαλωμένοι φέρουν ταινία ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του β.δ. 423/1970 και το άρθρο 5 της παρούσας. Οι ταινίες ελέγχου διανέμονται στους ενδιαφερόμενους οινοποιούς ή/και εμφιαλωτές εφόσον έχουν καταβάλει το αντίτιμο των αιτούμενων ταινιών, σύμφωνα με το άρθρο 7, προς κάλυψη της δαπάνης έκδοσής τους για οίνους που έχουν παραχθεί σύμφωνα με την προδιαγραφή του προϊόντος και έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 5833/155045/12-12-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει. Η χρησιμοποίηση ανάλογων ταινιών για άλλη κατηγορία οίνων, έστω και διαφορετικού χρώματος, δεν επιτρέπεται.
γ) Οι οίνοι ΠΓΕ που διατίθενται εμφιαλωμένοι στην κατανάλωση φέρουν υποχρεωτικά τυπωμένο επί της ετικέτας, με ευθύνη του εμφιαλωτή, ειδικό κωδικό αριθμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 και της παρ. 6 του άρθρου 13 της αριθμ. 5833/155045/12-12-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύουν.

Άρθρο 5
Προδιαγραφές ταινιών ελέγχου οίνων ΠΟΠ
1. Οι ταινίες ελέγχου, οι οποίες επικολλώνται επί των φιαλών των οίνων ΠΟΠ πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
α) Να είναι διαστάσεων μήκους 0,16 μέτρων και πλάτους 0,015 μέτρων και εκτυπωμένες επί ειδικού χαρτιού χρωμοϊλουστρασιόν βάρους 80 γραμ./τετρ. μέτρο. Το χαρτί να έχει υδατογράφημα ορατό μόνο στο υπεριώδες φως, το σχέδιο του οποίου επιλέγεται από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
β) Η πίσω επιφάνεια των ταινιών να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η καλή επικάλυψη αυτής με κόλλα και η πλήρης επικόλλησή της στη λεία επιφάνεια του στομίου της φιάλης.
γ) Η διεύθυνση των ινών (νερών) των ταινιών να είναι παράλληλη προς τη μεγάλη διάσταση αυτών, ώστε οι ταινίες διαβρεχόμενες με κόλλα να επικολλώνται ομαλά.
δ) Οι τομές των τεσσάρων πλευρών της ταινίας να ισαπέχουν από τις εξωτερικές πλευρές του σχεδίου του ασφαλιστικού δαπέδου.
ε) Να φέρουν στην επιφάνειά τους και περιμετρικά ασφαλιστικά κοσμήματα και στα δύο άκρα τους αντιγραφή της παράστασης «του πλου του Διονύσου», το οποίο αποτελεί αντίγραφο έργου του αγγειοπλάστη και αγγειογράφου Εξηκία. Η ανωτέρω παράσταση να περικλείεται σε κύκλο.
Στην άνω πλευρά αυτών και από αριστερά προς τα δεξιά στην ίδια γραμμή, να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα, ύψους 0,001 μέτρων, τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
Στην κάτω πλευρά αυτών και από αριστερά προς τα δεξιά στην ίδια γραμμή να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα, ύψους 0,001 μέτρων, τα ακόλουθα: ΤΑΙΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ν.δ. 243/1969.
Οι ενδείξεις αυτές, συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρω παράστασης, να είναι σκούρου κυανού χρώματος για τους οίνους ΠΟΠ (οίνοι με Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη – ΟΠΕ), για τους οποίους χρησιμοποιούνται ταινίες με ασφαλιστικό δάπεδο (φόντο) χρώματος ανοικτού κυανού, και σκούρου ερυθρού χρώματος για τους οίνους ΠΟΠ (οίνοι με Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας – ΟΠΑΠ), για τους οποίους χρησιμοποιούνται ταινίες με ασφαλιστικό δάπεδο (φόντο) χρώματος ανοικτού ερυθρού.
Για τους οίνους ΠΟΠ (οίνοι με Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη – ΟΠΕ) για τους οποίους χρησιμοποιούνται ταινίες με ασφαλιστικό δάπεδο (φόντο) χρώματος ανοικτού κυανού, τα γράμματα που αντιστοιχούν στις ονομασίες προέλευσης είναι: ΣΑΜΟΣ=ΣΜ, ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ=ΜΠ, ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ=ΜΤ, ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ=ΜΛ, ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ=ΜΡ, ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΡΟΔΟΥ=ΜΔ, ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ=ΜΚ, ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ=ΜΦ.
Για τους οίνους ΠΟΠ (οίνοι με Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας – ΟΠΑΠ), για τους οποίους χρησιμοποιούνται ταινίες με ασφαλιστικό δάπεδο (φόντο) χρώματος ανοικτού ερυθρού τα γράμματα που αντιστοιχούν στις ονομασίες προέλευσης είναι: ΡΑΨΑΝΗ=ΡΨ, ΖΙΤΣΑ=ΖΤ, ΑΝΥΝΤΑΙΟ=ΑΜ, ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ=ΜΝ, ΝΑΟΥΣΑ=ΝΣ, ΡΟΔΟΣ=ΡΔ, ΠΑΤΡΑ=ΠΤ, ΠΕΖΑ=ΠΖ, ΝΕΜΕΑ=ΝΜ, ΡΟΜΠΟΛΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ=ΡΚ, ΑΡΧΑΝΕΣ=ΑΡ, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ=ΓΣ, ΠΑΡΟΣ=ΠΡ, ΑΓΧΙΑΛΟΣ=ΑΓ, ΛΗΜΝΟΣ=ΛM, ΣΗΤΕΙΑ=ΣΤ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ=ΣΝ, ΔΑΦΝΕΣ=ΔΦ, ΠΛΑΓΙΕΣ ΜΕΛΙΤΩΝΑ=ΠΜ, ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ=ΜΚ, ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ MALVASIA=ΜΜ, ΧΑΝΔΑΚΑΣ CANDIA=ΧΝ.
Παράδειγμα των ανωτέρω αποτελεί η εξής αναγραφή: AM/18/0000001.
Επιπλέον, στα δυο άκρα των ταινιών και κάθετα προς τη μεγάλη διάστασή τους, αναγράφονται τα γράμματα της ονομασίας προέλευσης και οι δυο τελευταίοι αριθμοί του έτους χρησιμοποίησης των ταινιών με μέγεθος γραμμάτων και αριθμών 0,004 μέτρα και χρώμα μαύρο, όπως για παράδειγμα: AM/18.
στ) Η αρίθμηση των ταινιών να αρχίζει με τον αριθμό 0000001.
ζ) Στον κενό χώρο, στο κέντρο των ταινιών να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα χρώματος μαύρου και ύψους 0,004 μέτρων τα ακόλουθα: Τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου που αντιστοιχούν στην ονομασία προέλευσης, διψήφιος αριθμός που αντιστοιχεί στα δύο τελευταία ψηφία του έτους χρησιμοποίησης των ταινιών και ο αύξων αριθμός της ταινίας.
2. Η ταινία ελέγχου τοποθετείται ιππαστί επί του πώματος και του λαιμού της φιάλης, κατά τρόπο σταθερό, ώστε με την εκπωμάτιση της φιάλης να προκαλείται η καταστροφή της.

Άρθρο 6
Όροι και προϋποθέσεις εκτύπωσης των ταινιών ελέγχου οίνων ΠΟΠ
1. Το έργο της «Εκτύπωσης των ταινιών ελέγχου οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης» ανατίθεται σε ανάδοχο, κατόπιν διενέργειας σχετικού διαγωνισμού από τη Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
2. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η μόνιμη επιτροπή διενέργειας – παραλαβής προμηθειών και ανάθεσης εργασιών της ως άνω Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων ελέγχει ποσοτικά και ποιοτικά τα χαρακτηριστικά των ταινιών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους και παραλαμβάνει τις ταινίες.
Το υλικό προεκτύπωσης (μακέτες και μήτρα) των ταινιών που κατασκευάστηκαν από τον ανάδοχο καθώς και η εργασία αυτή σε ηλεκτρονική μορφή, παραδίδονται, με ευθύνη του ανάδοχου στην ανωτέρω επιτροπή. Η παράδοση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι διέγραψε τα ηλεκτρονικά αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εργασία της εκτύπωσης.
Το ανωτέρω υλικό αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.
3. Οι συνολικές δαπάνες για την κατ’ έτος εκτύπωση των ταινιών ελέγχου οίνων ΠΟΠ, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες φιλοτέχνησης των μακετών και κατασκευής της μήτρας των μη μεταβαλλόμενων στοιχείων των ταινιών, βαρύνουν τις πιστώσεις του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Φ. 110 – Κ.Α.Ε. 0891.
4. Οι δικαιούχοι των ταινιών ελέγχου υποβάλλουν κάθε έτος, στις αρμόδιες ΔΑΟΚ αίτηση, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός των ταινιών που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν κατά το προσεχές έτος, ανά ονομασία προέλευσης. Οι αρμόδιες ΔΑΟΚ ενημερώνουν μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου έκαστου έτους τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις ανάγκες τους σε ταινίες.

Άρθρο 7
Διαδικασία χορήγησης των ταινιών ελέγχου οίνων ΠΟΠ
1. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεριμνά ώστε να παραλάβουν οι κατά τόπους ΔΑΟΚ τις ταινίες ελέγχου, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Για τη διαχείρισή τους, ως υπεύθυνος στις ΔΑΟΚ, ορίζεται γεωπόνος αρμόδιος για τα αμπελοοινικά θέματα.
2. Οι επιχειρήσεις, πριν τη διάθεση στην αγορά των εμφιαλωμένων οίνων ΠΟΠ, υποβάλουν στην αρμόδια ΔΑΟΚ αίτηση για χορήγηση ταινιών ελέγχου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι του άρθρου 10, ενημερώνοντας για τον αριθμό και τον όγκο των φιαλών που απαιτούνται για την εμφιάλωση των οίνων. Η αίτηση, η οποία υποβάλλεται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τηλεομοιοτυπία, συνοδεύεται από το αποδεικτικό καταβολής του ποσού που αντιστοιχεί στην αξία των προς παράδοση ταινιών. Η καταβολή του ποσού αυτού γίνεται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παράβολου, σύμφωνα με την αριθμ. ΠΟΛ 1163/3-7-2013 (Β΄ 1675) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.
3. Η αρμόδια ΔΑΟΚ χορηγεί τις ταινίες με βάση την ποσότητα οίνου ΠΟΠ που έχει πιστοποιηθεί καθώς και τον αριθμό και τον όγκο των φιαλών στις οποίες η επιχείρηση προτίθεται να εμφιαλώσει τον οίνο, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ του άρθρου 10. Η αποστολή των ταινιών ελέγχου από την ΔΑΟΚ προς τους αιτούντες είναι δυνατή, εφόσον πραγματοποιηθεί σχετικός έλεγχος της αίτησης και του αποδεικτικού καταβολής του ποσού. Στην περίπτωση αυτή, οι δαπάνες μεταφοράς των ταινιών βαρύνουν τον αιτούντα.
4. Για τη χορήγηση των ταινιών δύναται να λαμβάνονται υπόψη φύρες κατά την διαδικασία της επισήμανσης (απώλεια ταινιών) που δεν υπερβαίνουν το 2%.
Μπορεί να γίνει αντικατάσταση κατεστραμμένων ταινιών μετά από αίτηση της επιχείρησης προς την αρμόδια για χορήγηση των ταινιών ΔΑΟΚ. Στην αίτηση αναγράφονται ο αριθμός των κατεστραμμένων ταινιών, ο αύξων αριθμός αυτών, ο αιτούμενος αριθμός προς αντικατάσταση αυτών καθώς και τα αιτιολογικά στοιχεία καταστροφής.
Ο αρμόδιος για τα αμπελοοινικά θέματα γεωπόνος ελεγκτής αποφασίζει αιτιολογημένα για τον προς αντικατάσταση αριθμό ταινιών με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού. Αντίγραφο του εν λόγω πρακτικού κοινοποιείται στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Τα έσοδα από τη διάθεση των ταινιών στους δικαιούχους περιέρχονται στον αριθμ. 24/26670 λογαριασμό του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Άρθρο 8
Έλεγχοι – Κυρώσεις
1. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής της παρούσας απόφασης είναι οι ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, οι οποίες παρακολουθούν τη λειτουργία των εμφιαλωτηρίων οίνων με τη διενέργεια αυτεπάγγελτων, ή κατόπιν καταγγελίας, δειγματοληπτικών, διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, με ή χωρίς προειδοποίηση. Για κάθε έλεγχο συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου.
2. Στους παραβάτες των διατάξεων της παρούσας απόφασης επιβάλλονται, κατά περίπτωση, τα διοικητικά μέτρα και οι κυρώσεις του Μέρους Α΄ του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), σύμφωνα με τη διαδικασία και τα όργανα που προβλέπονται στις ως άνω διατάξεις.
3. Σε κάθε περίπτωση επιβολής διοικητικού μέτρου ή κύρωσης, η αρμόδια για τον έλεγχο ΔΑΟΚ ενημερώνει άμεσα τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περίπτωση επιβολής του διοικητικού μέτρου της αναστολής λειτουργίας εμφιαλωτηρίου οίνου, η αρμόδια για τον έλεγχο ΔΑΟΚ ενημερώνει άμεσα και τον ΕΦΕΤ.

Άρθρο 9
Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
1. Για τους οίνους ΠΟΠ που έχουν εμφιαλωθεί μέχρι 31 Ιουλίου 2017 και μέχρι 30 Απριλίου 2018 μπορεί να χρησιμοποιούνται ταινίες ελέγχου που φέρουν, μεταξύ των λοιπών προβλεπόμενων στοιχείων, τα δύο τελευταία ψηφία του έτους 2016 και 2017, αντίστοιχα.
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται, όπως ισχύουν:
α) η αριθμ. 5042/116548/26-10.2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των ειδικών όρων εμφιαλώσεως των οίνων» (Β΄ 2323) και
β) η αριθμ. 6141/148160/30-12-2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Περί ταινιών ελέγχου οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης» (Β΄ 2904). Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή στις ως άνω καταργούμενες διατάξεις, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρούσας απόφασης.Άρθρο 10
Υποδείγματα
Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται Υποδείγματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και έχουν ως εξής:

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Υποδείγματα

Ελληνικοί οίνοι (κρασιά)

Αριθ. 5852/139338 – ΦΕΚ B 2708 – 15.12.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5067/117292/27.10.2015 «Καθορισμός προϋποθέσεων χρήσης της ένδειξης «όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευσης» στην επισήμανση των Ελληνικών οίνων»
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 5067/117292/27.10.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων χρήσης της ένδειξης «όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευσης» στην επισήμανση των Ελληνικών οίνων» ως κάτωθι:
1. Το σημείο δ) του άρθρου 2 διαγράφεται.
2. Τα σημεία ε) και στ) του άρθρου 2 αναριθμούνται σε δ) και ε) αντίστοιχα.
3. Η παρ. 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κάθε αμπελουργική εκμετάλλευση που ενδιαφέρεται για αναγνώριση του δικαιώματος χρήσης των ενδείξεων της παρούσας απόφασης σε συνδυασμό με την αμπελουργική εκμετάλλευση, υποβάλλει αίτηση στη αρμόδια ΔΑΟΚ, όπου βρίσκονται οι αμπελώνες, συνοδευόμενη από τα νόμιμα αποδεικτικά έγγραφα ιδιοκτησίας ή / και μισθώσεως, η οποία διαβιβάζεται προς εξέταση, στην Επιτροπή αμπελοοινικών θεμάτων της παρ. 1»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Αριθμ. 5067/117292 – ΦΕΚ B 2323 – 27.10.2015
Καθορισμός προϋποθέσεων χρήσης της ένδειξης «όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευσης» στην επισήμανση των Ελληνικών οίνων

Αριθμ. 5045/116550 – ΦΕΚ B 2323 – 27.10.2015
Καθορισμός λεπτομερειών για την παραγωγή ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλής / σακχάρου σταφυλής