Νόμος 4613/2019. Ρυθμίσεις θεμάτων δόμησης. Ωράριο φαρμακείων

Νόμος 4613/2019. Ρυθμίσεις θεμάτων δόμησης. Ωράριο φαρμακείων

Νόμος 4613/2019ΦΕΚ Τεύχος A 78/24.05.2019
Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και άλλες διατάξεις
Άρθρο 1
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η από 19.3.2019 σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου για την αναδιαρρύθμιση και ανακαίνιση της Β ́ Παιδιατρικής – Νευρολογικής Κλινικής του Β ́ ορόφου του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης

Άρθρο 2
Ρυθμίσεις θεμάτων μετατάξεων και αποσπάσεων νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού
Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4223/2013
Άρθρο 4
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 164 του ν. 4600/2019 (Α ́43) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, εδάφιο
Άρθρο 5
1. Στην περίπτωση ιστ ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4469/2017
Άρθρο 6
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 83 του ν. 4605/2019 (Α ́52)
Άρθρο 7
Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Γ4 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α ́222), προστίθενται εδάφια
Άρθρο 8
Είσπραξη και Απόδοση της εισφοράς σε χρήμα του άρθρου 52 του ν. 3982/2011 (Α ́143)
Άρθρο 9
Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3226/2004 (Α ́24)
Άρθρο 10
Στους υπαλλήλους φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης των καταστημάτων κράτησης καταβάλλεται, για
το έτος 2019, έκτακτο επίδομα
Άρθρο 11
Τροποποιήσεις του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α ́81)
Άρθρο 12
Κύρωση Τροποποίησης Σύμβασης δωρεάς
Άρθρο 13
Τροποποίηση του ν. 2012/1992 (Α ́ 28)

Άρθρο 14
Διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών ανακατασκευής

Η διαδικασία έκδοσης οικοδομικής αδείας για την ανακατασκευή πυρόπληκτου κτίσματος στις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου που οριοθετήθηκαν με την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./8706/Α325/3.12.2018 (Β ́ 3255) απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 4495/2017 (Α ́167), κατά την οποία οι άδειες εκδίδονται αυτόματα, ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες μελέτες που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ως άνω νόμου, με τις εξής διαφοροποιήσεις:
α) Δεν απαιτείται η προηγούμενη έκδοση έγγραφης βεβαίωσης όρων δόμησης και απαιτούμενων εγκρίσεων.
β) Για τις περιπτώσεις έκδοσης οικοδομικών αδειών εκτός σχεδίου, υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστημα, εκτός των λοιπών δικαιολογητικών είτε βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών είτε βεβαίωση καθορισμού δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-ΚΕ/οικ.14531/321/7.12.2018 (Β ́ 5588) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
γ) Μετά την έκδοση της οικοδομικής αδείας εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
αα) Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έκδοση της οικοδομικής άδειας, διενεργείται από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. έλεγχος τοπογραφικού διαγράμματος και όρων δόμησης, με ταυτόχρονο έλεγχο της θέσης του κτιρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο από 8.2.1979 π.δ. (Δ ́ 130), στο άρθρο 25 του ν. 4579/2018 (Α ́201) και όσα προβλέπονται στο παρόν και στο επόμενο άρθρο.
Εντός της ίδιας προθεσμίας, διενεργείται και ο έλεγχος περί υποβολής των απαιτούμενων εγκρίσεων, όπως της βεβαίωσης της αρχαιολογικής υπηρεσίας, όπου αυτή απαιτείται, της βεβαίωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών ή της βεβαίωσης καθορισμού δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής της υπουργικής απόφασης Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- ΚΕ/οικ.14531/Α321/7.12.2018.
ββ) Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της υποπερίπτωσης αα ́, διενεργείται από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. ο έλεγχος καταβολής των απαιτούμενων εισφορών και κρατήσεων του έργου υπέρ του Δημοσίου, του Δήμου και του ΕΦΚΑ, καθώς και της καταβολής εισφοράς  σε γη και χρήμα και εισφορών που μπορεί να προκύπτουν από εξαγορά θέσεων στάθμευσης. Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 4576/2018 (Α ́196) διενεργείται έλεγχος ενδεχόμενης διακοπής οικοδομικών εργασιών, καθώς και ανάκλησης ή  ακύρωσης της προϋφιστάμενης άδειας.
γγ) Σε περίπτωση που κατά τον ως άνω έλεγχο εντοπιστούν λάθη ή παραλείψεις, ενημερώνεται ο διαχειριστής της αίτησης και ο ιδιοκτήτης μέσω του πληροφοριακού συστήματος, προκειμένου να προβούν εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ενημέρωσή τους, στις απαραίτητες διορθώσεις – συμπληρώσεις. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, καθώς και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι, δεν ήταν δυνατή η έκδοση της άδειας ανακατασκευής, αυτή ανακαλείται
Άρθρο 15
Ρυθμίσεις θεμάτων δόμησης
Άρθρο 16
Παύση καταβολής προστίμων και αναστολή επιβολής κυρώσεων
Άρθρο 17
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4576/2018 (Α ́ 196)
Άρθρο 18
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4579/2018 (Α ́ 201)
Άρθρο 19
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4495/2017 (Α ́ 167)
Άρθρο 20
Τροποποίηση άρθρου 2 του ν. 4256/2014
Άρθρο 21
Σύσταση Ενιαίας Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας
Άρθρο 22
Ελεγκτική αποζημίωση
Άρθρο 23
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4575/2018
Άρθρο 24
Απαλλαγή από τα τέλη διέλευσης πλοίων που μεταφέρουν πόσιμο νερό σε άνυδρα νησιά
Άρθρο 25
Στις περιπτώσεις ανάκλησης αναστολών που χορηγήθηκαν από τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια

Άρθρο 26
Ανώτατα Όρια Ωραρίου Λειτουργίας Φαρμακείων

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 1963/1991 (Α ́ 138), αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα φαρμακεία απαγορεύεται να λειτουργούν στις κάτωθι αργίες εκάστου έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί διανυκτερεύσεων και διημερεύσεων: την 25η Μαρτίου, τη Μεγάλη Παρασκευή, τη Δευτέρα του Πάσχα, την 15η Αυγούστου, την 25η και την 26η Δεκεμβρίου, την 1η Ιανουαρίου, την 6η Ιανουαρίου, την Καθαρά Δευτέρα, την 1η Μαΐου, την 28η Οκτωβρίου και του Αγίου Πνεύματος, την ημέρα εορτής του Πολιούχου Αγίου της πόλης και την ημέρα Απελευθέρωσης της πόλης.».

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 1963/1991 (Α ́ 138), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε φαρμακείου, με τη σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου φαρμακοποιού, δύναται να επιλέξει ωράριο λειτουργίας του φαρμακείου του, καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων της παραγράφου 1, πλην της Κυριακής, με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 22 του ν. 1483/1984 (Α ́153) και εντός του χρονικού πλαισίου λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής πώλησης, όπως αυτό καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 23 του ν. 2224/1994 (Α ́112).»

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 1902/1990 (Α ́138), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τα φάρμακα για τα οποία καταλήγει επιτυχώς η διαδικασία διαπραγμάτευσης που ορίζεται στο άρθρο 254 του ν. 4512/2018 (Α ́5), το θεσμοθετημένο ποσοστό συμμετοχής των ασθενών περιορίζεται στο ήμισυ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, το ποσοστό της προβλεπόμενης συμμετοχής του ασθενούς μπορεί να μειώνεται για τα γενόσημα φάρμακα.»

Άρθρο 27
Προσθήκη εδαφίων στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (Α ́ 114)
Άρθρο 28
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α ́224)
Άρθρο 29
Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 63 του ν. 4600/2019 (Α ́43) αντικαθίσταται
Άρθρο 30
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Νόμος 4613/2019ΦΕΚ Τεύχος A 78/24.05.2019
Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και άλλες διατάξεις