Προσλήψεις στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Προσλήψεις στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Πλήρωση έξι (6) θέσεων με διάφορα ερευνητικά αντικείμενα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΣτο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΛΟΙΜΩΔΗ, ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ MIS 5002486, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510015 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή χορηγίας (υποτροφίας) και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσονται έξι (6) θέσεις έκτακτου προσωπικού και ειδικότερα: μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη, τέσσερις (4) θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών και μία (1) θέση Υποψηφίου Διδάκτορα, που θα απασχοληθούν στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή χορηγίας (υποτροφίας), η οποία θα αφορά αποκλειστικά την παρούσα Πράξη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: [email protected] και [email protected]

Το κείμενο της προκήρυξης