Έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος ΚΕΠ στον Δήμο Πειραιά

Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/17/26423 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3614/04.11.2016 
Έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος ΚΕΠ στον Δήμο Πειραιά.

Ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Παραρτήματος του ΚΕΠ 3 του Δήμου Πειραιά με ηλεκτρονικό αριθμό 3ΠΓ, το οποίο θα εδρεύει στο Ε’ Δημοτικό Διαμέρισμα και με την οργανωτική μορφή και τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α’/1-5-2002), «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», την 14η Νοεμβρίου 2016.

Η στελέχωση του ΚΕΠ 3ΠΓ θα γίνει με υπαλλήλους που θα προέρχονται μόνο από τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά και όχι από υπαλλήλους του Κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.

Ο εξοπλισμός και τα έξοδα λειτουργίας του ΚΕΠ 3ΠΓ θα καλύπτονται αποκλειστικά από τον Δήμο Πειραιά.

Από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 3ΠΓ, στον Δήμο Πειραιά θα λειτουργούν συνολικά τέσσερα (4) ΚΕΠ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.