Ενισχύσεις στον τομέα των πορτοκαλιών προς χυμοποίηση

Ενισχύσεις στον τομέα των πορτοκαλιών προς χυμοποίηση

Αριθ. 5744/135704 – ΦΕΚ B 2702 – 14.12.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4653/106862/2−10−2015 υπουργικής απόφασης (Β ́ 2157) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Άρθρο 1
Το άρθρο 8 της υπ’ αριθ. 4653/106862/2−10−2015 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκριθούν για να συμμετάσχουν στο καθεστώς το έτος 2016, υποχρεούται μέχρι την 20η Νοεμβρίου του 2015, να καταθέσουν μόνο τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 3 του άρθρου 2 αυτής της απόφασης».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

—————-

Αριθμ. 4653/106862 – ΦΕΚ B 2157 – 07.10.2015
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου

Αριθμ. 561/26111 – ΦΕΚ B 446 – 24.03.2015
Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου