Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας

Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων του Εθνικού Μητρώου Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας ηλεκτρονικής εγγραφής των ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ζητημάτων ενημέρωσης του Μητρώου, της διαδικασίας όχλησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα συναφές με την εφαρμογή του άρθρου 7 του ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22 Α) (Αριθμ. 16765/9 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1839/25.05.2017)

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδίως φιλανθρωπικά σωματεία, ιδρύματα (άρθρο 108 ΑΚ), κοινωφελή ιδρύματα, αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), αναγνωρισμένοι με ειδική νομοθετική ρύθμιση φορείς, παραρτήματα διεθνών Μ.Κ.Ο., που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2646/1998 (236Α’), όπως ισχύει, υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 2
Συνιστάται και λειτουργεί στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) του ν. 3607/2007 (Α 245) Εθνικό Μητρώο ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Εθνικό Μητρώο), που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, σχετικές με την προστασία του παιδιού, ατόμων με αναπηρία (παιδιών και ανηλίκων), ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων.

Άρθρο 3
Οι φορείς του άρθρου 1, υποχρεούνται να εγγράφονται ως χρήστες του Εθνικού Μητρώου. Κατά την εγγραφή τους δηλώνουν τις κάτωθι πληροφορίες:

α. ταυτότητα του φορέα (επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, έδρα, καταστατικό, γεωγραφική εμβέλεια δράσης),

β. στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου στην Ελλάδα, όπου απαιτείται,

γ. παρεχόμενες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας,

δ. αριθμός ωφελούμενων – ληπτών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας,

ε. αριθμός και ειδικότητες εργαζομένων,

στ. αριθμός και ειδικότητες προσωπικού παροχής εθελοντικών υπηρεσιών, συμφωνητικά παροχής υπηρεσιών εθελοντικής εργασίας,

ζ. οικονομικά στοιχεία (πόροι και πηγές χρηματοδότησης, στοιχεία ισολογισμού και απολογισμού δύο τελευταίων ετών),

η. ακίνητη και κινητή περιουσία,

θ. δυναμικότητα θέσεων, κλινών.

Οι εγγεγραμμένοι φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο το ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο για οποιαδήποτε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων.

Άρθρο 4
Υπεύθυνος επεξεργασίας των τηρούμενων στο Εθνικό Μητρώο στοιχείων ορίζεται η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Πρόσβαση στα τηρούμενα στοιχεία του άρθρου 3 έχουν ο Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας, ο Γενικός Διευθυντής Πρόνοιας και εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, όπως προβλέπονται στις οικείες διατάξεις.

Άρθρο 5
Στους φορείς του άρθρου 1, στους οποίους χορηγείται, βάσει ειδικών διατάξεων, άδεια ίδρυσης και, μεταγενέστερα, άδεια λειτουργίας παροχής οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2345/1995 (Α’ 213), όπως ισχύει, η άδεια αυτή χορηγείται, εφόσον έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο. Σε περίπτωση έκδοσης ενιαίας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, η άδεια αυτή χορηγείται, εφόσον έχει προηγηθεί η εγγραφή του οικείου φορέα στο Εθνικό Μητρώο.

Άρθρο 6
Με ευθύνη του αρμόδιου οργάνου χορήγησης άδειας λειτουργίας παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, κατά το άρθρο 1 του ν. 2345/1995, η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της σχετικής αίτησης κοινοποιείται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντός ενός (1) μηνός από την έκδοσή της, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εγγραφή ή μη του αιτούντος φορέα στο Εθνικό Μητρώο. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημερώνει εγγράφως την ΗΔΙΚΑ για την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης ή απόρριψης της άδειας λειτουργίας του φορέα, εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση αυτή, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εγγραφή ή μη του αιτούντος φορέα στο Εθνικό Μητρώο.

Άρθρο 7
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής οφείλει, εντός ενός (1) μηνός από τη διαπίστωση της παράλειψης ενημέρωσης, ή της πλημμελούς ενημέρωσης του Εθνικού Μητρώου, εκ μέρους των φορέων της παραγράφου 1, να ενημερώνει εγγράφως τις διοικήσεις αυτών, τάσσοντας προθεσμία συμμόρφωσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Μετά το πέρας του διμήνου ανακαλείται η άδεια λειτουργίας του φορέα.

Άρθρο 8
Οι φορείς του άρθρου 1, που ήδη λειτουργούν και παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, υποχρεούνται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας υπουργικής απόφασης να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας.

Άρθρο 9
Σε κάθε περίπτωση επεξεργασίας, όπως ορίζεται στην περίπτωση δ του άρθρου 2 του ν. 2472/1997 (Α’ 50), όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του παρόντος άρθρου οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, ώστε να μην είναι δυνατή η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων. Σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των στοιχείων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2472/1997. Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων του Εθνικού Μητρώου από τον υπεύθυνο επεξεργασίας διέπεται από τις κείμενες διατάξεις περί τήρησης αρχείου δημοσίων υπηρεσιών.

Άρθρο 10
Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του Εθνικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας:

α. Το Εθνικό Μητρώο Φορέων υποστηρίζεται από δικτυακό ιστότοπο (web site) που θα αναπτύξει και θα λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ ΑΕ για λογαριασμό της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

β. Η πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα γίνεται μέσω σύγχρονου διαδικτυακού φυλλομετρητή (web browser) (υποστηρίζονται εκδόσεις παλαιότητας κατά μέγιστο ενός έτους), με όνομα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασης (password) που αποδίδεται σε χρήστη -εκπρόσωπο του φορέα που θέλει να απογραφεί, μετά από αίτηση του.

γ. Το πληροφοριακό σύστημα θα παρέχει αναλυτική διεπαφή χρήστη (User Interface) που θα επιτρέπει την καταγραφή των στοιχείων του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης (κατ’ ελάχιστο):

• Επωνυμία φορέα,

• ΑΦΜ, ΔΟΥ φορέα,

• Έδρα και τυχόν υποκαταστήματα ή σημεία παρουσίας του φορέα,

• Γεωγραφική εμβέλεια δράσης του φορέα (επιλογή από κατάλληλη κωδικοποίηση).

• Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου στην Ελλάδα.

• Παρεχόμενες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

• Αριθμό ωφελούμενων – ληπτών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας (ακριβώς ή κατά προσέγγιση (εύρος τιμών).

• Ειδικότητες εργαζομένων και εθελοντών και αριθμός εργαζομένων και εθελοντών ανά ειδικότητα.

• Δυναμικότητα θέσεων, κλινών κτλ (ανάλογα με το είδος του φορέα).

δ. Το πληροφοριακό σύστημα θα επιτρέπει την επισύναψη ηλεκτρονικών εγγράφων σε φορητή μορφή εγγράφου (portable document format – pdf), συγκεκριμένου μέγιστου μεγέθους, αλλά και την συνοπτική καταγραφή των κυριότερων στοιχείων τους μέσω σχετικών πεδίων, αν θεωρείται σκόπιμο, για τις ακόλουθες πληροφορίες που σχετίζονται με τον φορέα και αναγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης:

• οικονομικά στοιχεία (πόροι και πηγές χρηματοδότησης, στοιχεία ισολογισμού και απολογισμού δύο τελευταίων ετών),

• ακίνητη και κινητή περιουσία,

• καταστατικό

• συμφωνητικά παροχής υπηρεσιών εθελοντικής εργασίας,

ε. Για τις εγγραφές του μητρώου, θα υπάρχει δυνατότητα καταγραφής (traceability) των στοιχείων του χρήστη και του χρόνου που έγιναν αλλαγές, προσθήκες ή και διαγραφές στα επιμέρους στοιχεία, όπως και το αντικείμενο της αλλαγής.

στ. Το πληροφοριακό σύστημα θα υποστηρίζεται από σχετική σχεσιακή βάση δεδομενών.

Άρθρο 11
Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων του Μητρώου, στο πληροφοριακό αυτό σύστημα, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες τήρησης (ενδεικτικά αναφέρεται το πρότυπο ασφαλείας ISO27001:2013), θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, θα εφαρμοστούν διεθνώς γνωστές βέλτιστες πρακτικές καθώς και οι τεχνικές ανωνυμοποίησης (όπως αυτά αναφέρονται ενδεικτικά από τον ENISA) όπου αυτό απαιτηθεί, ώστε να εξασφαλίζεται: η διαθεσιμότητα, η εγκυρότητα, η αυθεντικότητα, η ακεραιότητα, και η εμπιστευτικότητα, των δεδομένων και πληροφοριών. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα που θα υποστηρίξει το Εθνικό Μητρώο Φορέων, θα είναι διαθέσιμο μέσω ασφαλούς διεύθυνσης (τύπου https:// με χρήση πιστοποιητικού SSL με αλγόριθμο κρυπτογράφησης SHA256 ή ανώτερο).

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαΐου 2017

Σχετικά:

NOMOΣ 4455/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 22/23.02.2017
Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις.