Εγγραφή και διαγραφή αλλοδαπών από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών

Αριθμ. 4000/4/32-ν ́- ΦΕΚ Τεύχος Β 1140/31.03.2017
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4000/4/32-λα ́ από 05-10-2012 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για την εγγραφή και διαγραφή αλλοδαπών από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών» (Β 2805). (Αριθμ. 4000/4/32-ν ́- ΦΕΚ Τεύχος Β 1140/31.03.2017)

Άρθρο 1
1. Το εδάφιο γ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 4000/4/32-λα ́ από 05-10-2012 απόφασης των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Β ́ 2805), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ. των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας για τις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου και προκειμένου περί Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, από τους αρμόδιους για θέματα αλλοδαπών ανώτερους αξιωματικούς, που έχουν οριστεί, για την έκδοση αποφάσεων απέλασης-επιστροφής, από τον οικείο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 2 ν. 3386/2005 (Α ́ 212).

2. Το εδάφιο γ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 4000/4/32-λα ́ από 05-10-2012 κυα, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος, κάθε περίπτωση εγγραφής στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. εξετάζεται αυτεπαγγέλτως ανά τριετία από το αποφασίζον όργανο, το οποίο αποφασίζει τη διατήρηση της εγγραφής, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι κατ’ άρθρο 1 λόγοι ή τη διαγραφή της εφόσον οι λόγοι αυτοί δεν υφίστανται πλέον. Το αρμόδιο όργανο δεν μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή της εγγραφής πριν την πάροδο του χρονικού διαστήματος της απαγόρευσης επανεισόδου, η οποία έχει επιβληθεί με δικαστική απόφαση».

3. Τα εδάφια α ́ και β ́ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 4000/4/32-λα ́ από 05-10-2012 κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίστανται ως εξής:
«α. Με απόφαση του Προϊσταμένου του Κλάδου Ασφαλείας ή του Προϊσταμένου του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, στην περίπτωση εγγραφής στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας ή τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, αντίστοιχα.
β. Με απόφαση των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθυντών ή των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, κατά λόγο αρμοδιότητας, όταν η εγγραφή στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. έγινε από τα όργανα της περίπτωσης γ ́ της παρ. 1 του άρθρου 2».

Άρθρο 2
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, διαγράφονται αυτοδικαίως από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α.):
α. Οι εγγραφές που αφορούν αλλοδαπούς σε βάρος των οποίων είχε επιβληθεί δικαστική απέλαση με βάση ποινή φυλάκισης μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4055/2012 (Α ́ 51), εφόσον παρέλθει ή έχει ήδη παρέλθει πενταετία από την εκτέλεση της πρώτης απέλασης. Στην περίπτωση που σε βάρος των αλλοδαπών είχε επιβληθεί δικαστική απέλαση με βάση περισσότερες αποφάσεις που επέβαλαν ποινή φυλάκισης μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4055/2012, η αναφερόμενη στο προηγούμενο εδάφιο πενταετία υπολογίζεται αυτοτελώς για κάθε μία απόφαση.

β. Οι εγγραφές που αφορούν αλλοδαπούς, σε βάρος των οποίων είχε επιβληθεί δικαστική απέλαση με βάση ποινή φυλάκισης, εφόσον η απέλαση δεν είχε εκτελεσθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4322/2015 (Α ́ 42).

γ. Οι εγγραφές που αφορούν αλλοδαπούς οι οποίοι έχουν απελαθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4322/2015, με βάση δικαστική απόφαση που επέβαλε θεραπευτικά ή αναμορφωτικά μέτρα μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4055/2012, εφόσον παρέλθει ή έχει ήδη παρέλθει πενταετία από την εκτέλεση της πρώτης απέλασης. Στην περίπτωση που οι αλλοδαποί έχουν απελαθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4322/2015 με βάση περισσότερες δικαστικές αποφάσεις που επέβαλαν θεραπευτικά ή αναμορφωτικά μέτρα μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4055/2012, η αναφερόμενη στο προηγούμενο εδάφιο πενταετία υπολογίζεται αυτοτελώς για κάθε μία απόφαση.

δ. Οι εγγραφές που αφορούν αλλοδαπούς σε βάρος των οποίων είχε επιβληθεί δικαστική απέλαση, με βάση απόφαση που επέβαλε θεραπευτικά ή αναμορφωτικά μέτρα, εφόσον η απέλαση δεν είχε εκτελεσθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4322/2015 (Α ́ 42).

2. Οι εγγραφές στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. που αφορούν αλλοδαπούς σε βάρος των οποίων είχε επιβληθεί δικαστική απέλαση με βάση ποινή κάθειρξης μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4055/2012, διαγράφονται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της απαγόρευσης εισόδου που καθορίστηκε από το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 110 του ν. 4055/2012. Σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τέτοιο χρονικό διάστημα, οι κατά το προηγούμενο εδάφιο εγγραφές διαγράφονται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση δέκα (10) ετών από την εκτέλεση της πρώτης απόφασης απέλασης, εφόσον το κατ’ άρθρο 110 παρ. 4 ν. 4055/2012 βούλευμα δεν εκδοθεί εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.