Ευρωεκλογές 2019. Οι εκλογικοί φάκελοι και τα λευκά ψηφοδέλτια

Ευρωεκλογές 2019. Οι εκλογικοί φάκελοι και τα λευκά ψηφοδέλτια

Αριθμ. 6030 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 279/07.02.2019
Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων, λευκών ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5 του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α ́ 89) σε συνδυασμό με αυτές της παραγράφου 1 του άρθρου 94 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α ́57).
β) Των άρθρων 9 παρ. 7 και 17 παρ. 2 του ν. 1427/1984 «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» (Α ́40).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α ́98).
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την απόχρωση του χαρτιού και τις διαστάσεις των ψηφοδελτίων, των λευκών ψηφοδελτίων (κενών – άγραφων) και των εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν στις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019, ως ακολούθως:

1. Απόχρωση: Το χαρτί κατασκευής των ψηφοδελτίων, των λευκών ψηφοδελτίων (κενών – άγραφων) καθώς και των φακέλων μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια, είναι απόχρωσης «ανοικτού σιελ».

Οι φάκελοι φέρουν στην μπροστινή τους πλευρά διαγώνια, έντυπο γνώρισμα πλάτους ενός (1) εκατοστού του μέτρου περίπου που αποτελείται από πέντε (5) γραμμές απόχρωσης «βαθύ μπλε», με τη μεσαία γραμμή να είναι κυματοειδής.

2. Διαστάσεις: Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων, των λευκών ψηφοδελτίων (κενών – άγραφων) καθορίζονται σε 14 Χ 35 εκατοστά του μέτρου και των φακέλων σε 9,5 Χ 16 εκατοστά του μέτρου περίπου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.