Φορολογία. Θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών

Φορολογία. Θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας

Διευκρινήσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας