Φορολογικές δηλώσεις. Αλλαγή ορίου για υπογραφή από λογιστή

Στις φορολογικές δηλώσεις αλλάζει το όριο των ακαθαρίστων εσόδων πάνω από το οποίο είναι υποχρεωτική η υπογραφή από λογιστή

 

Αριθμ. Α. 1009 – ΦΕΚ Τεύχος Β 630/09.02.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1008/2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (Β’ 136).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την παρ. 1 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1008/2011 (Β’ 136) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ως ακολούθως:

«1. Τα όρια των ακαθαρίστων εσόδων που αναφέρονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (Α’ 285) ορίζονται στις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ».

 
 

 

2. Τροποποιούμε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1008/2011 (Β’ 136) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ως ακολούθως:

«Κατ’ εξαίρεση, για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περίπτωσης γ’ του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 η παραπάνω υποχρέωση υφίσταται, όταν έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα πάνω από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και τηρούν απλογραφικά λογιστικά αρχεία.»

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2023 και εφεξής

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης