Φορολογική μεταχείριση των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΔΑ: 7Κ8ΖΗ-8Υ6
Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015
ΠΟΛ.: 1056

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου ΚΦΕ (ν.4172/2013)