Ποιες ΔΟΥ και πότε θα μείνουν κλειστές λόγω συγχωνεύσεων

Ποιες ΔΟΥ και πότε θα μείνουν κλειστές λόγω συγχωνεύσεων

Συγχώνευση ΔΟΥ Αττικής και Θεσσαλονίκης

 

Απαιτούμενες ενέργειες Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενόψει της συγχώνευσης αυτών, κατά τα οριζόμενα στην αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1111823 ΕΞ2021/14.12.2021 (Β’ 6044, ΑΔΑ:ΨΘ2Α46ΜΠ3Ζ-9ΗΠ) Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

1.- Ενόψει της συγχώνευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1111823 ΕΞ2021/14.12.2021 (Β’ 6044, ΑΔΑ:ΨΘ2Α46ΜΠ3Ζ-9ΗΠ) Απόφασή μας:

α) από 24.1.2022, της Δ.Ο.Υ. Η΄ Θεσσαλονίκης, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Α’-Β’ τάξεως

και

β) από 7.2.2022, της Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, Α’ τάξεως και κατά τα αναφερόμενα στο παραπάνω σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

ορίζουμε ότι:

α) Οι Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς και Η΄ Θεσσαλονίκης δεν θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το κοινό την Πέμπτη, Παρασκευή και Δευτέρα, 20, 21 και 24 Ιανουαρίου 2022, αντίστοιχα.

β) Οι Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας και Μοσχάτου δεν θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το κοινό την Πέμπτη, Παρασκευή και Δευτέρα, 3, 4, και 7 Φεβρουαρίου 2022, αντίστοιχα.

 
2.- Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν λήγουν τις παραπάνω ημέρες παρατείνονται σύμφωνα με την αριθ. 1026510/1658/370/0014/26.3.2002 (Β΄524) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

3.- Για την αποφυγή προβλημάτων στην εξυπηρέτηση των πολιτών, πρέπει να εκδώσετε σχετική ανακοίνωση, την οποία θα αναρτήσετε σε εμφανή σημεία του κτιρίου στέγασης της Υπηρεσίας σας, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για τη μη πραγματοποίηση συναλλαγών, κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, για τον λόγο στον οποίο οφείλεται αυτή, καθώς και για τις ημερομηνίες μετάθεσης των προθεσμιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αριθ. 1026062/270/0006Δ/13.3.2006 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης.

ΑΑΔΕ Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1001911 ΕΞ 2022/11.1.2022