Ειδικά πτυχία Κυβερνήτη και Μηχανοδηγού στα πλοία

Ειδικά πτυχία Κυβερνήτη και Μηχανοδηγού στα πλοία

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1/2016 – ΦΕΚ A 1 – 12.01.2016

Προϋποθέσεις αντικατάστασης Ειδικού Πτυχίου Κυβερνήτη και Ειδικού Πτυχίου Μηχανοδηγού σε Φορτηγά (Φ/Γ) και Επιβατηγά (Ε/Γ) πλοία

Άρθρο 1
1. Κάτοχοι ειδικού πτυχίου Κυβερνήτη σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.δ. 260/ 2001 «Περί ειδικών προσόντων απογραφής και απόκτησης αποδεικτικών ικανότητος – καθορισμός ειδών αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος» (Α ́ 185) αποκτούν πτυχίο κυβερνήτη Γ ́ τάξης Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.) που ορίζεται στο άρθρο 6 του Π.δ. 141/2014 όπως ισχύει κάθε φορά, εφόσον διαθέτουν τα ακόλουθα ειδικά προσόντα:

α) Θαλάσσια υπηρεσία καταστρώματος του άρθρου 6 του Π.δ. 141/2014 όπως ισχύει κάθε φορά.

β) Κατά τη θαλάσσια υπηρεσία και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από τη συνολική απαιτούμενη, ο υποψήφιος εκτέλεσε καθήκοντα υπευθύνου φυλακής γεφύρας ή διακυβέρνησης σε Επιβατηγά – Πετρελαιοκίνητα (Ε/Γ−Π/Κ) ή Φορτηγά − Πετρελαιοκίνητα (Φ/Γ−Π/Κ) πλοία έως 200 ο.χ.

γ) Επιτυχής αποφοίτηση από το οικείο κύκλο του Ειδικού Τμήματος Εκπαίδευσης Κυβερνητών Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. ή Σχολών Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ).

δ) Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε. στους παρακάτω κύκλους: ΒΑΣΙΚΟΣ – ΣΩΣΤΙΚΑ (εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μόνον εφόσον τους ανατίθενται σχετικά καθήκοντα) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ − ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και GMDSS ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

2. Οι κάτοχοι του πτυχίου κυβερνήτη Γ ́ τάξης Ε.Ν. που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, αποκτούν δικαίωμα υπηρεσίας διακυβέρνησης Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων μέχρι 200 ο.χ. (75 κ.ο.χ.) που εκτελούν παράκτιους πλόες εσωτερικού συνολικής διαδρομής 30 ν.μ..

Άρθρο 2
Κάτοχοι Ειδικού πτυχίου Μηχανοδηγού σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.δ. 260/2001 οι οποίοι είχαν θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών κατά την τελευταία πενταετία, πριν την 01−01−2012, αποκτούν το πτυχίο Μηχανοδηγού Β ́ τάξης Ε.Ν. του άρθρου 15 του Π.δ. 141/2014, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 3
Από την δημοσίευση του παρόντος καταργείται το άρθρο 3 του Π.δ. 260/2001 για τα πλοία που εκτελούν πλόες εσωτερικού ι) Φ/Γ−Π/Κ και ιι) Ε/Γ−Π/Κ μή δρομολογημένα ως προς την έκδοση των ειδικών πτυχίων Κυβερνήτη και Μηχανοδηγού, ενώ εξακολουθεί να ισχύει για Αλιευτικά (Α/Κ) μέχρι 100 κοχ.

Άρθρο 4
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2015