Νόμος 4998/2022 Εθνική Μονάδα ETIAS

Νόμος 4998/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 221/30.11.2022
Οργάνωση και λειτουργία Εθνικής Μονάδας ETIAS και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις

ΜΕΡΟΣ Α’ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ETIAS
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Αντικείμενο
Άρθρο 3: Ορισμοί
Άρθρο 4: Σύσταση και αρμοδιότητες Εθνικής Μονάδας ETIAS
Άρθρο 5: Διάρθρωση Εθνικής Μονάδας ETIAS
Άρθρο 6: Στελέχωση Εθνικής Μονάδας ETIAS
Άρθρο 7: Διαδικασία απόσπασης στην Εθνική Μονάδα ETIAS
Άρθρο 8: Λειτουργικές δαπάνες Εθνικής Μονάδας ETIAS
Άρθρο 9: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4781/2021 ΚΑΙ 2949/2001
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4781/2021
Άρθρο 10: Διπλωματική Ακαδημία – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 44 και παρ. 1 άρθρου 45 ν. 4781/2021
Άρθρο 11: Εξουσιοδοτική ρύθμιση για τη δοκιμασία προαγωγής – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 49 ν. 4781/2021
Άρθρο 12: Στελέχωση του Γραφείου Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων – Τροποποίηση άρθρου 74 ν. 4781/2021
Άρθρο 13: Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου – Τροποποίηση περ. α’ παρ. 1 άρθρου 271 ν. 4781/2021
Άρθρο 14: Διορισμός και παύση Επίτιμων Προξένων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 305 ν. 4781/2021
Άρθρο 15: Κοινοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης και προσφυγών – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 327 ν. 4781/2021
Άρθρο 16: Απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών για συνυπηρέτηση – Τροποποίηση παρ. 12 άρθρου 329 ν. 4781/2021
Άρθρο 17: Εξουσιοδοτική διάταξη για τη διαδικασία αξιολόγησης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 338 ν. 4781/2021
Άρθρο 18: Προαγωγές Γραμματέων Επικοινωνίας Α’- Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 387 ν. 4781/2021
Άρθρο 19: Συμβασιούχοι αορίστου χρόνου Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 422 ν. 4781/2021
Άρθρο 20: Καθορισμός αποζημίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 429 και παρ. 1 άρθρου 430 ν. 4781/2021
Άρθρο 21: Μηνιαία αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής του Προϊσταμένου/Πρέσβη της Πρεσβείας Κιέβου (ΟΥΚΡΑΝΙΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2949/2001
Άρθρο 22: Προξενικά τέλη και δικαιώματα – Τροποποίηση παρ. 3 και κατάργηση παρ. 5α άρθρου 1 ν. 2949/2001
Άρθρο 23: Θέματα υπολόγων προξενικών αρχών – Κατάργηση παρ. 3 και αντικατάσταση παρ. 8 άρθρου 4 ν. 2949/2001

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 24: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων

ΜΕΡΟΣ Γ’ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 25: Έναρξη ισχύος

 

Νόμος 4998/2022 Οργάνωση και λειτουργία Εθνικής Μονάδας ETIAS

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης