Ίδρυση σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας και θεώρηση βιβλίων

Αρμόδια Υπηρεσία: Περιφερειακή Ενότητα

Η σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, η οποία φέρει γνήσια υπογραφή και τη σφραγίδα του φορέα, και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται από τον Πρόεδρο της προσωρινής διοίκησης ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρόσωπο
των ιδρυτικών μελών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ΑΠ-Σ11)
2. Απλή εξουσιοδότηση της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής από τα λοιπά Ιδρυτικά μέλη του Σωματείου για εκπροσώπηση τους με γνήσιες υπογραφές και σφραγίδα του Σωματείου
3. Απόφαση Πρωτοδικείου επικυρωμένη
4. Καταστατικό του Σωματείου
5. Πιστοποιητικό καταχώρησης στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου
6. Βεβαίωση εγγραφής σε Ομοσπονδία ή Ένωση ή Αναγνώριση από Γ.Γ.Α.
7. Βιβλία που πρέπει να θεωρηθούν (Θα πρέπει να αριθμούνται ανά σελίδα ή ανά φύλλο και η μορφή τους εξαρτάται από τον τύπο του βιβλίου). Στην τελευταία σελίδα θα θεωρείται και θα σφραγίζεται η αρίθμηση από το Διοικητικό Συμβούλιο:
 α) Μητρώο μελών ΣωματείοǑ
 β) Πρωτόκολλο Αλληλογραφίαǐ
 γ)Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
 δ) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεως
 ε) Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου
 στ) Βιβλίο εσόδων – εξόδωnj

Παρατηρήσεις: Πριν από οποιαδήποτε θεώρηση η Υπηρεσία κάνει έλεγχο στο φάκελο του Σωματείου κι ασκεί εποπτεία όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος Ν.2527/1999 και δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία.

Ετήσια κατάθεση δικαιολογητικών σωματείου
Η σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, η οποία φέρει γνήσια υπογραφή και τη σφραγίδα του φορέα, και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. (ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση– Υπεύθυνη Δήλωση (ΑΠ-Σ12)
2. α) Θεωρημένα αντίγραφα πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ. τελευταίας εκλογής των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προεδρείου του. (Γενικά, οι θεωρήσεις αντιγράφων πρακτικών γίνονται από τον Πρόεδρο του Σωματείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του)
β) Το Δ.Σ. παραμένει το ίδιο με αυτό που υπάρχει ήδη στον φάκελό του.
3. Θεωρημένο αντίγραφο πρακτικού τελευταίας ετήσιας απολογιστικής συνέλευσης παρελθόντος έτους (στην οποία η Γ.Σ.  εγκρίνει τον απολογισμό κι απαλλάσσει το Δ.Σ.)
4. Απολογισμός παρελθόντος έτους.
5. Προϋπολογισμός νέου έτους (πρέπει να έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία έως 30/9
παρελθόντος έτους).

Ειδικά για τα Σωματεία Σκοποβολής:
 α) Θεωρημένη πρόσφατα (τελευταίου εξαμήνου) άδεια κατοχής πυροβόλων όπλων και φυσιγγίων, που εκδίδεται από τη Δ/νση Ασφάλειας ή την Αστυνομική Δ/νση της έδρας του αθλητικού σωματείου (εάν υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου και είναι σε ισχύ τελευταίου εξαμήνου δεν κατατίθεται εκ νέου)
 β) Θεωρημένη άδεια κατοχής τόξων, βαλλιστρίδων, λειόκανων ή οποιουδήποτε άλλου τύπου αντικειμένων τα οποία χρήζουν άδειας από την Αστυνομία, εφόσον αυτά κατέχονται από το Σωματείο (εάν υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου κι είναι σε ισχύ δεν κατατίθεται εκ νέου)
 γ) Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πυροβόλα όπλα, λειόκανα, τόξα ή βαλλιστρίδες στην κατοχή του σωματείου, γίνεται ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση στην παρούσα αίτηση.

Παρατηρήσεις: Πριν από οποιαδήποτε θεώρηση η Υπηρεσία κάνει έλεγχο στο φάκελο του Σωματείου, ασκεί εποπτεία, όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος Ν.2725/1999, και δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία.

Θεώρηση – ακύρωση βιβλίων σωματείου
Η σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, η οποία φέρει γνήσια υπογραφή και τη σφραγίδα του φορέα, και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρόσωπο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση– Υπεύθυνη Δήλωση
2. α) Θεωρημένα αντίγραφα πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ. τελευταίας εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προεδρείου του. (Γενικά, οι θεωρήσεις αντιγράφων πρακτικών γίνονται από τον Πρόεδρο του Σωματείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του).
β) Το Δ.Σ. παραμένει το ίδιο με αυτό που υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου.
3. Βιβλία που πρέπει να θεωρηθούν (Θα πρέπει να αριθμούνται ανά σελίδα ή ανά φύλλο κι η μορφή τους εξαρτάται από τον τύπο του βιβλίου). Στην τελευταία σελίδα θα θεωρείται και θα σφραγίζεται η αρίθμηση από το Διοικητικό Συμβούλιο:

Ειδικά για τα Σωματεία Σκοποβολής:

 α) Θεωρημένη πρόσφατα (τελευταίου εξαμήνου) άδεια κατοχής πυροβόλων όπλων και φυσιγγίων, που εκδίδεται από τη Δ/νση Ασφαλείας ή την Αστυνομική Δ/νση της έδρας του αθλητικού σωματείου (εάν υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου και είναι σε ισχύ τελευταίου εξαμήνου δεν κατατίθεται εκ νέου).
 β) Θεωρημένη άδεια κατοχής τόξων, βαλλιστρίδων, λειόκανων ή οποιουδήποτε άλλου τύπου αντικειμένων τα οποία χρήζουν άδειας από την Αστυνομία, εφόσον αυτά κατέχονται από το Σωματείο (εάν υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου κι είναι σε ισχύ δεν κατατίθεται εκ νέου).
 γ) Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πυροβόλα όπλα, λειόκανα, τόξα ή βαλλιστρίδες στην κατοχή του Σωματείου, γίνεται ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση προς τούτο. (Δίνεται από την Υπηρεσία για υπογραφή ξεχωριστό συμπληρωμένο έντυπο Δήλωσης).

Παρατηρήσεις: Πριν από οποιαδήποτε θεώρηση η Υπηρεσία κάνει έλεγχο στο φάκελο του Σωματείου, ασκεί εποπτεία, όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος Ν.2725/1999, και δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία.

Ίδρυση σωματείου από συγχώνευση και θεώρηση βιβλίων
Η σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, η οποία φέρει γνήσια υπογραφή και τη σφραγίδα του φορέα, και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται από τον Πρόεδρο της προσωρινής διοίκησης ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρόσωπο των ιδρυτικών μελών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2. Απλή εξουσιοδότηση της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής από τα λοιπά Ιδρυτικά μέλη του Σωματείου για εκπροσώπηση τους με γνήσιες υπογραφές και σφραγίδα του Σωματείου
3. Απόφαση Πρωτοδικείου επικυρωμένη (προκύπτει η συγχώνευση)
4. Καταστατικό του Σωματείου
5. Πιστοποιητικό καταχώρησης στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου
6. Αντίγραφο Αιτήσεων Υπεύθυνων Δηλώσεων κλεισίματος όλων των συγχωνευθέντων πρωτογενών Σωματείων (δίνεται από την Υπηρεσία)
7. Βεβαίωση εγγραφής σε Ομοσπονδία ή Ένωση ή Αναγνώριση από ΓΓΑ
8. Βιβλία που πρέπει να θεωρηθούν (Θα πρέπει να αριθμούνται ανά σελίδα ή ανά φύλλο και η μορφή τους εξαρτάται από τον τύπο του βιβλίου). Στην τελευταία σελίδα θα θεωρείται και θα σφραγίζεται η αρίθμηση από το Διοικητικό Συμβούλιο:
 α) Μητρώο μελών Σωματείου
 β) Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας
 γ) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
 δ) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων
 ε) Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου
 στ) Βιβλίο εσόδων – εξόδων
Παρατηρήσεις: Πριν από οποιαδήποτε θεώρηση η Υπηρεσία κάνει έλεγχο στο φάκελο του Σωματείου, ασκεί εποπτεία όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος Ν.2725/1999 και δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία.

Κλείσιμο σωματείου λόγω παύσης λειτουργίας η συγχώνευσης
Η σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, η οποία φέρει γνήσια υπογραφή και τη σφραγίδα του Σωματείου, και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται από τον πρόεδρο της απελθούσας διοίκησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση– Υπεύθυνη Δήλωση
2. Επικυρωμένο πιστοποιητικό διαγραφής από το οικείο Πρωτοδικείο λόγω παύσης ή συγχώνευσης
3. Βεβαίωση διακοπής εργασιών από την οικεία ΔΟΥ
4. Πρέπει να ακυρωθούν όλα τα βιβλία:
 α) Μητρώο μελών Σωματείου
 β) Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας
 γ) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
 δ) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων
 ε) Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου
 στ) Βιβλίο εσόδων – εξόδων
 ζ) Μητρώο Αθλουμένων Μελών (Σκοποβολής)
 η) Αρχείο διεξαγωγής αγώνων (Σκοποβολής)
 θ) Βιβλίο κατεχομένων όπλων (Σκοποβολής)
 ι) Βιβλίο διακίνησης φυσιγγίων (Σκοποβολής).
5. Κατάθεση σφραγίδων Σωματείου ή Ένωσης ή Ομοσπονδίας.

Παρατηρήσεις: Πριν από οποιαδήποτε θεώρηση ή ακύρωση η Υπηρεσία κάνει έλεγχο στο φάκελο του Σωματείου, ασκεί εποπτεία όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος Ν.2725/1999 και δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία.

Σχετικά: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ