Αλλαγές σε απαιτούμενες διαδικασίες για την λειτουργία σωματείου

Με διάταξη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα σωματεία, τα κληρονομητήρια, τις αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών», που τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, επέρχονται αλλαγές στην εγγραφή και τροποποίηση καταστατικού σωματείου

 

Οι σχετικές διατάξεις αναφέρουν τα εξής:

Άρθρο 3
Εγγραφή και τροποποίηση καταστατικού σωματείου με πράξη δικηγόρου – Τροποποίηση άρθρου 787 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Στο άρθρο 787 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182), περί της εγγραφής σωματείων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1, προστίθενται οι λέξεις «, με την επιφύλαξη της παρ. 1Α», β) προστίθεται παρ. 1Α, γ) στην παρ. 2, μετά από τις λέξεις «κατά της διαταγής» προστίθενται οι λέξεις «ή της πράξης», και το άρθρο 787 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 787
1. Όταν ζητείται κατά το νόμο να διαταχθεί η εγγραφή σωματείου στο βιβλίο που τηρείται για αυτό το σκοπό, ή η τροποποίηση του καταστατικού ή η εξουσιοδότηση για τη σύγκληση της συνέλευσης σωματείου και τη ρύθμιση της προεδρίας της ή η διάλυση σωματείου, αρμόδιος είναι ο Ειρηνοδίκης της περιφέρειας που έχει έδρα το σωματείο, με την επιφύλαξη της παρ. 1Α.

1Α. Ειδικά η εγγραφή στο βιβλίο που τηρείται για αυτό το σκοπό ή η τροποποίηση του καταστατικού επαγγελματικών ενώσεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και αθλητικών σωματείων όλων των βαθμών διενεργείται με πράξη δικηγόρου, μέλους του δικηγορικού συλλόγου του πρωτοδικείου της περιφέρειας που έχει έδρα το σωματείο, κατόπιν αίτησης, η οποία κατατίθεται στη γραμματεία του ειρηνοδικείου της περιφέρειας που έχει έδρα το σωματείο και συνοδεύεται από ηλεκτρονικά αντίγραφα όλων των εγγράφων που έχουν κατατεθεί στη γραμματεία του δικαστηρίου. Ο αρμόδιος δικηγόρος επιλέγεται από κατάλογο, που καταρτίζει και διαβιβάζει, πριν από την έναρξη κάθε δικαστικού έτους, στη γραμματεία του δικαστηρίου ο δικηγορικός σύλλογος, και ορίζεται, τηρουμένης της σειράς του καταλόγου, από τον γραμματέα του δικαστηρίου στην πράξη κατάθεσης της σχετικής αίτησης. Ο δικηγόρος ενημερώνεται από τη γραμματεία του δικαστηρίου με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παραλαμβάνει, έγχαρτα ή ηλεκτρονικά, την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα, επί των οποίων δύναται να ζητεί διευκρινίσεις και συμπληρώσεις. Αν ο δικηγόρος που ορίστηκε αρνείται ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να αναλάβει την έκδοση της πράξης ή αν αποβιώσει ή αν δεν εκδώσει την πράξη εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημέρας που παραλαμβάνει την αίτηση και τα έγγραφα, επιλέγεται αυτεπαγγέλτως από τη γραμματεία του δικαστηρίου ο επόμενος κατά σειρά στον κατάλογο δικηγόρος, ο οποίος ορίζεται με πράξη του προϊσταμένου του ειρηνοδικείου της περιφέρειας που έχει έδρα το σωματείο, την έκδοση της οποίας αιτείται όποιος έχει έννομο συμφέρον. O δικηγόρος οφείλει να ενεργεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208). Αν καθ’ υποτροπήν δεν εκδίδει εμπροθέσμως την πράξη, υποβάλλεται από τη γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου στο πειθαρχικό όργανο του οικείου δικηγορικού συλλόγου ενημέρωση για τη μη άσκηση των καθηκόντων του και εφαρμόζονται τα άρθρα 146 έως 159 του Κώδικα Δικηγόρων. Στην περίπτωση του πέμπτου εδαφίου, ο δικηγόρος δύναται να αποκλείεται έως και ένα (1) έτος από την εγγραφή στον κατάλογο του δευτέρου εδαφίου.
2. Δικαίωμα ανακοπής κατά της διαταγής ή της πράξης που δέχεται αίτηση εγγραφής σωματείου ή τροποποίησης καταστατικού έχει ο εισαγγελέας πρωτοδικών αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης της εποπτεύουσας αρχής, καθώς και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον.»

Άρθρο 4
Εγγραφή σωματείου με απόφαση δικαστηρίου ή πράξη δικηγόρου – Τροποποίηση άρθρου 81 Αστικού Κώδικα

Στο άρθρο 81 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α’ 164), περί της εγγραφής σωματείου, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στον τίτλο, οι λέξεις «Απόφαση για την εγγραφή του σωματείου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Εγγραφή του σωματείου», β) στο πρώτο εδάφιο, βα) οι λέξεις «Αν συντρέχουν οι νόμιμοι όροι, ο ειρηνοδίκης διατάσσει τις ενέργειες» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Με απόφαση του ειρηνοδίκη διατάσσονται ή, στην περίπτωση της παρ. 1Α του άρθρου 787 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο δικηγόρος στην πράξη του αναφέρει τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν», ββ) προστίθεται περ. 3, γ) στο τρίτο εδάφιο, γα) προστίθενται οι λέξεις «ή, στην περίπτωση της παρ. 1Α του άρθρου 787 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, από τον δικηγόρο,» και το άρθρο 81 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 81
Εγγραφή του σωματείου

Με απόφαση του ειρηνοδίκη διατάσσονται ή, στην περίπτωση της παρ. 1Α του άρθρου 787 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στην πράξη του δικηγόρου αναφέρονται οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν: 1. να δημοσιευθεί στον τύπο περίληψη του καταστατικού με τα ουσιώδη στοιχεία του· 2. να εγγραφεί το σωματείο στο βιβλίο των σωματείων. Η εγγραφή αυτή περιλαμβάνει το όνομα και την έδρα του σωματείου, τη χρονολογία του καταστατικού, τα μέλη της διοίκησης και τους όρους που την περιορίζουν 3. να εγγραφεί η συνδικαλιστική οργάνωση και στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 1264/1982 (Α’ 79). Το καταστατικό επικυρώνεται από τον ειρηνοδίκη, ή, στην περίπτωση της παρ. 1Α του άρθρου 787 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, από τον δικηγόρο, κοινοποιείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών και κατατίθεται στο αρχείο του πρωτοδικείου.»

Άρθρο 5
Ανακοπή κατά της πράξης που εκδίδεται επί της αίτησης εγγραφής σωματείου – Τροποποίηση άρθρου 82 Αστικού Κώδικα

Στο άρθρο 82 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α’ 164), περί της ανακοπής κατά της πράξης που εκδίδεται επί της αίτησης εγγραφής σωματείου, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, οι λέξεις «Τη διάταξη του ειρηνοδίκη» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Τη διάταξη ή την πράξη», β) στο δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις «Τη διαταγή» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Τη διάταξη ή την πράξη», και το άρθρο 82 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 82

Τη διάταξη ή την πράξη που απορρίπτει την αίτηση έχει δικαίωμα να ανακόψει μόνο εκείνος που την είχε υποβάλει. Τη διάταξη ή την πράξη που δέχεται την αίτηση έχει δικαίωμα να ανακόψει μόνο ο εισαγγελέας πρωτοδικών αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης της εποπτεύουσας αρχής, καθώς και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον.»
 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης