Οικονομική ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση τυριών

Οικονομική ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση τυριών

Αριθμ. 185/15600 – ΦΕΚ B 243 – 09.02.2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1708/115158/2015 ΦΕΚ Β 2337 υπουργικής απόφασης σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ενωσιακού μέτρου ενίσχυσης ιδιωτικής αποθεματοποίησης τυριών.

Αριθμ. 1708/115158 – ΦΕΚ B 2337 – 30.10.2015
Λεπτομέρειες εφαρμογής του ενωσιακού μέτρου ενίσχυσης ιδιωτικής αποθεματοποίησης τυριών

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται μέτρα που ρυθμίζουν τη διαδικασία για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης και τους ελέγχους καλής εκτέλεσης και περάτωσης του έργου της ιδιωτικής αποθεματοποίησης τυριών που αναλαμβάνονται στα πλαίσια του Καν. (ΕΚ) 826/2008 ΕE καθώς και του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τις κατά περίπτωση ειδικότερες εφαρμοστικές διατάξεις της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας όπως αυτή διαμορφώνεται και ισχύει κάθε φορά