Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης. Δικαιολογητικά χορήγησης άδειας και ανανέωση

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διεύθυνση Βιομηχανίας οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση
 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Επικυρωμένος τίτλος σπουδών.
  Σημείωση: Βεβαίωση ισοτιμίας (εάν πρόκειται για παν/μιο εξωτερικού)
 • Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας (θεωρημένα από το σωματείο τους και από τον οικείο επόπτη εργασίας).
 • Παράβολο χαρτοσήμου 30 ευρώ.
 • Υπεύθυνη δήλωση μονίμου κατοικίας.
 • Βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΕ .
 • Έναρξη δραστηριότητας ή 2 υπεύθυνες δηλώσεις που θα δηλώνεται ότι δεν πρόκειται να ασκηθεί ελεύθερα το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου που θα θεωρηθούν από την αρμόδια ΔΟΥ.
 • Φάκελος με αυτάκια

Δικαιολογητικά για ΑΝΑΝΕΩΣΗ

 • Αίτηση
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
 • Παράβολο χαρτοσήμου (15 €).
 • Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν είναι Δημόσιος Υπάλληλος ή δεν κατέχει θέση σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας.
 • Φορολογική ενημερότητα.
 • Παλαιό έντυπο αδείας.
 • Βεβαίωση από το σωματείο ότι ασκεί το επάγγελμα.