Ηλεκτρονικά φαρμακεία. Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί

NOMOΣ 4316/2014 – ΦΕΚ A 270 – 24.12.2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

Άρθρο 4
Λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων

1. Η λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων στο διαδίκτυο επιτρέπεται μόνο σε φαρμακοποιούς με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) η οποία πρέπει να δίδεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή σε αυτόν σχετικού ερωτήματος, ορίζονται οι όροι, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης, τα όργανα και η μέθοδος πιστοποίησης, ως επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία των συγκεκριμένων καταστημάτων.

2. Στους παραβάτες φαρμακοποιούς των διατάξεων του παρόντος άρθρου επιβάλλονται: α) χρηματικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. και β) χρηματικό πρόστιμο του άρθρου 11 του ν. 1963/1991, ως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3204/2003 και του άρθρου 39 του ν. 4025/2011 με απόφαση του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

3. Όποιος χωρίς να έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις και τη σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές, πωλεί δια του διαδικτύου φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα αντιποιούμενος έργο φαρμακοποιού, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδες (30.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΦ. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή.

Άρθρο 5
Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί
1. Στην περίπτωση α ́ της παρ. 1 του άρθρου 4, στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9, στο άρθρο 10, στην παρ. 1 του άρθρου 11 και στην περίπτωση στ ́ της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 108/1993 διαγράφεται η φράση «και λοιπού υλικού» και αντικαθίσταται από τη φράση «και φαρμακευτικών προϊόντων».
2. Η περίπτωση γ ́ της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 108/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Αποθήκη φαρμάκων τριάντα (30) τ.μ., εξοπλισμένη με προθήκες καλής κατασκευής και ψυγείο, για την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και συντήρηση των φαρμάκων και τράπεζα για την εκτέλεση των συνταγών.»
3. Η περίπτωση δ ́ της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 108/1993 καταργείται.
4. Η περίπτωση δ ́ της παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 108/1993 καταργείται.
5. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 108/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Διακινούνται φάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα, φάρμακα κλινικών δοκιμών, φαρμακευτικές ουσίες και γενικά τα είδη που αναφέρονται στις περιπτώσεις α (εξαιρουμένων των πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας Ε.Ο.Φ.) έως και θ ́, καθώς και τα ιβ ́ και ιγ ́ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1965/1991
6. Οι περιπτώσεις β ́ και γ ́ της παρ. 1 του άρθρου 10 και οι περιπτώσεις α2, α3, ε2, ε3 της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 108/1993 καταργούνται.
7. Η περίπτωση ιζ ́ της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 108/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιζ) Γενικό Συνταγολόγιο για Φάρμακα Γενικής Χρήσεως».
8. Η περίπτωση α4 της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 108/1993 τροποποιείται ως εξής:
«α4) Εφαρμόζει Μηχανογραφικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ), καταργώντας το πιο πάνω α1 Βιβλίο, με αντίστοιχο πρόγραμμα».