Πώληση υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων και οχημάτων του Δημοσίου

Αριθμ. ΔΤΔΒ1142884ΕΞ2016 – ΦΕΚ B 3420 – 25.10.2016
Καθορισμός όρων πώλησης υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων από τις αρμόδιες υπηρεσίες Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού

Αριθμ. ΔΤΔΒ1142883 ΕΞ2016 – ΦΕΚ B 3420 – 25.10.2016
Καθορισμός όρων πώλησης τροχοφόρων οχημάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού

Αριθμ. ΔΙΠΥΔΥ/899/23480 – ΦΕΚ B 1736 – 18.08.2015
Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτρονικής δημοπρασίας οχημάτων του Δημοσίου

Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες, όροι και προϋποθέσεις για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες οχημάτων του Δημοσίου, οι οποίες διενεργούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α 47) καθώς και οι τεχνικές και λεπτομερειακές ρυθμίσεις χρήσης του συστήματος – εφαρμογής ηλεκτρονικών δημοπρασιών στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΠEΣΔA) https://eauction.ydmed.gov.gr/eauction

Ιστότοπος διενέργειας της ηλεκτρονικής δημοπρασίας
Η ηλεκτρονική δημοπρασία των οχημάτων διεξάγεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης https://eauction.ydmed.gov.gr/eauction

δημοπρασίες οχημάτων δημοσίου