Κανονισμός Δεοντολογίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Αριθμ. Φ.51010/οικ.54495/694 – ΦΕΚ B 258 – 10.02.2016

Αναστολή ισχύος για έξι μήνες της ΥΑ Φ.51010/οικ.1893/15/16.01.2015 (ΦΕΚ Β ́ 178) «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
αποφασίζουμε:

Την αναστολή ισχύος, από τη δημοσίευση του παρόντος, για έξι (6) μήνες της ΥΑ Φ.51010/οικ.1893/15/16.01.2015 (ΦΕΚ Β ́ 178) «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2016
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

—-
Αριθ. Φ.51010/οικ.19976/861 – ΦΕΚ B 2751 – 15.10.2014
Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης