Καταγραφή επιβατών και εισιτηρίων στα επιβατηγά πλοία

Αριθμ. 2223.4-10/88260/2023 – ΦΕΚ τεύχος Β 7126/18.12.2023
Καθορισμός των λεπτομερειών αναφορικά με τη διαδικασία καταγραφής και διαβίβασης δεδομένων του άρθρου 11 παρ.1 εδάφιο α του π.δ. 23/1999.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία καταγραφής δεδομένων

1. Η διαδικασία του συστήματος καταγραφής δεδομένων που προβλέπεται στις διατάξεις του π.δ. 23/1999 ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α. Για πλου, κατά τον οποίο η διανυόμενη απόσταση από το σημείο αναχώρησης του πλοίου έως τον επόμενο λιμένα κατάπλου είναι έως και 20 μίλια, προβλέπει και εξασφαλίζει ότι:
αα. Kάθε επιβάτης εφοδιάζεται με εισιτήριο επιβάτη, εφόσον για τον συγκεκριμένο πλου η έκδοση εισιτηρίου είναι υποχρεωτική, ή με κάρτα επιβίβασης επιβάτη σε περίπτωση που η έκδοση εισιτηρίου δεν είναι υποχρεωτική,
αβ. κάθε πρόσωπο που πρόκειται να επιβιβαστεί προσωρινά στο πλοίο χωρίς πρόθεση παραμονής κατά την εκτέλεση του πλου, εφοδιάζεται με ειδική κάρτα προσωρινής επιβίβασης,
αγ. κάθε πρόσωπο το οποίο εκδίδει εισιτήρια ή κάρτες επιβίβασης επιβεβαιώνει πριν την έκδοσή τους, την ύπαρξη διαθέσιμης θέσης για τον συγκεκριμένο πλου ή τμήμα αυτού, με βάση τα πιστοποιητικά ασφάλειας του πλοίου,
αδ. σε περίπτωση συμπλήρωσης των διαθέσιμων θέσεων, η δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίων και καρτών επιβίβασης διακόπτεται,
αε. τα εισιτήρια και οι κάρτες επιβίβασης περιλαμβάνουν στοιχεία που εξασφαλίζουν ότι κατά τον έλεγχό τους δεν προκαλείται περιττή καθυστέρηση στους επιβάτες που επιβιβάζονται στο πλοίο ή αποβιβάζονται από αυτό,
αστ. κάθε επιβιβαζόμενος στο πλοίο και κάθε αποβιβαζόμενος από αυτό καταμετράται,
αζ. πριν την αναχώρηση του πλοίου η καταμέτρηση των επιβαινόντων έχει ολοκληρωθεί,
αη. πριν την αναχώρηση του πλοίου επιβεβαιώνεται ότι τα πρόσωπα που επιβιβάσθηκαν προσωρινά έχουν αποβιβασθεί,
αθ. δεν προκαλούνται περιττές καθυστερήσεις στα άτομα που επιβιβάζονται στο πλοίο ή αποβιβάζονται από αυτό,
αι. εφαρμόζεται ενιαίος τρόπος συλλογής δεδομένων επιβαινόντων στο ίδιο ή σε παρόμοιο δρομολόγιο,
αια. πριν την αναχώρηση του πλοίου ο αριθμός των επιβαινόντων ανακοινώνεται στον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη του πλοίου και στον αρμόδιο καταγραφής της εταιρείας.

β. Για πλου, κατά τον οποίο η διανυόμενη απόσταση από το σημείο αναχώρησης του πλοίου έως τον επόμενο λιμένα κατάπλου υπερβαίνει τα 20 μίλια, ικανοποιεί τις απαιτήσεις της περ. (α) του παρόντος άρθρου και επιπρόσθετα προβλέπει και εξασφαλίζει ότι:
βα. Για όλους τους επιβαίνοντες συλλέγονται οι πληροφορίες του άρθρου 5 του π.δ. 23/1999,
ββ. για τους επιβάτες, οι ανωτέρω πληροφορίες συλλέγονται κατά τη σύναψη της σύμβασης μεταφοράς και επιβεβαιώνονται κατά την επιβίβαση στο πλοίο,
βγ. τα εισιτήρια και οι κάρτες επιβίβασης περιλαμβάνουν στοιχεία ταυτοποίησης που εξασφαλίζουν ότι κατά τον έλεγχό τους δεν προκαλείται περιττή καθυστέρηση στους επιβάτες που επιβιβάζονται στο πλοίο ή αποβιβάζονται από αυτό,
βδ. κατά τη συλλογή και επιβεβαίωσή τους, οι πληροφορίες του άρθρου 5 του π.δ. 23/1999 λαμβάνονται μόνο από τα αναγνωρισμένα από τις κείμενες διατάξεις ταξιδιωτικά έγγραφα,
βε. κατά τη συλλογή τους, οι ανωτέρω πληροφορίες συγκεντρώνονται κατά τρόπο συμβατό με τις τεχνικές απαιτήσεις της ενιαίας θυρίδας που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 5 του π.δ. 125/2012,
βστ. οι πληροφορίες που αφορούν σε άτομα που έχουν δηλώσει ότι χρειάζονται ειδική φροντίδα ή βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ανακοινώνονται στον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη του πλοίου πριν την αναχώρηση του πλοίου,
βζ. οι πληροφορίες του άρθρου 5 του π.δ. 23/1999, μετά την επιβεβαίωσή τους κατά την επιβίβαση στο πλοίο, αναφέρονται έγκαιρα στον αρμόδιο καταγραφής ώστε να είναι εφικτή η διαβίβασή τους στην ενιαία θυρίδα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 2,
βη. με ευθύνη του αρμόδιου καταγραφής, με τη λήψη των πληροφοριών της υποπερ. (βζ), αυτές καταγράφονται σε ηλεκτρονικό μορφότυπο αποδεκτό από την ενιαία θυρίδα,
βθ. ο χειρισμός των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της παρούσας απόφασης, διενεργείται σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του π.δ. 23/1999.

γ. γα. Για τα επιβατηγά πλοία που εκτελούν εθνικές ή διεθνείς τακτικές γραμμές, ως επόμενος λιμένας κατάπλου νοείται ο τελικός λιμένας του γνωστοποιημένου προγράμματος. Οι διαδικασίες των περ. (α) ή (β) της παρ. 1 εφαρμόζονται σε κάθε λιμένα του γνωστοποιημένου προγράμματος. Σε περίπτωση επιβίβασης ή/και αποβίβασης επιβατών πριν τον επόμενο λιμένα του πρώτου εδαφίου, οι ήδη υποβληθείσες πληροφορίες επιβαινόντων στην ενιαία θυρίδα επικαιροποιούνται σύμφωνα με τους χρόνους που προβλέπονται στο άρθρο 4 ή 5 του π.δ. 23/1999, κατά περίπτωση.
γβ. Για τα επιβατηγά πλοία που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4256/2014 και του ν. 4926/2022, σε περίπτωση επιβίβασης ή/και αποβίβασης επιβατών σε ενδιάμεσα σημεία προσέγγισης (όρμους ή ακτές) της περ. (ιε) του άρθρου 2 του π.δ. 23/1999, εφαρμόζονται οι διαδικασίες των περ. (α) ή (β) της παρ. 1 και οι ήδη υποβληθείσες πληροφορίες επιβαινόντων στην ενιαία θυρίδα επικαιροποιούνται, σύμφωνα με τους χρόνους που προβλέπονται στο άρθρο 4 ή 5 του ιδίου διατάγματος, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση κατάπλου του πλοίου σε ενδιάμεσο λιμένα, εφαρμόζονται οι διαδικασίες των περ. (α) ή (β) της παρ. 1 και αναφέρονται στην ενιαία θυρίδα οι πληροφορίες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 4 ή 5 του ιδίου διατάγματος, κατά περίπτωση.

2. Για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της διαδικασίας της παρ. 1, οι εταιρείες του άρθρου 2 του π.δ. 23/1999, υποχρεούνται:
α. Nα λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και να χρησιμοποιούν κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό, ώστε οι πληροφορίες που προβλέπονται από το π.δ. 23/1999 να συγκεντρώνονται με τρόπο που να εξασφαλίζει την έγκαιρη και ακριβή διαβίβασή τους στην ενιαία θυρίδα,
β. να ορίζουν ρητά και με σαφήνεια τις υποχρεώσεις κάθε προσώπου στο οποίο αναθέτουν την εκτέλεση ενεργειών και εργασιών της διαδικασίας στα οποία παρέχουν σαφείς έγγραφες οδηγίες για την ορθή εκτέλεσή τους.

Άρθρο 2
Διαδικασία ανακοίνωσης πληροφοριών

1. Με μέριμνα του αρμοδίου καταγραφής ή του αναπληρωτή του, ο αριθμός και οι λεπτομερείς πληροφορίες για τους επιβαίνοντες του άρθρου 1, διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στην ενιαία θυρίδα που έχει συσταθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του π.δ. 125/2012, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες χρήσης οι οποίες παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου της ενιαίας θυρίδας.

2. Η ηλεκτρονική διαβίβαση στην ενιαία θυρίδα του αριθμού επιβαινόντων που καταμετρήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 23/1999, πραγματοποιείται μετά το πέρας της καταμέτρησης των επιβαινόντων και της ανακοίνωσής τους στον πλοίαρχο ή κυβερνήτη και σε κάθε περίπτωση πριν την αναχώρηση του πλοίου.

3. Η ηλεκτρονική διαβίβαση στην ενιαία θυρίδα των πληροφοριών των επιβαινόντων του άρθρου 5 του π.δ. 23/1999, πραγματοποιείται κατά την αναχώρηση του επιβατηγού πλοίου ή, το αργότερο, εντός 15 λεπτών μετά την αναχώρησή του.

4. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης από την ενιαία θυρίδα των πληροφοριών της παρ. 1, ο αρμόδιος καταγραφής υποχρεούται να τις διατηρεί έως και την επιτυχή λήψη τους από την ενιαία θυρίδα.

Άρθρο 3
Έλεγχος εφαρμογής διαδικασίας καταγραφής και ανακοίνωσης πληροφοριών

1. Για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, κάθε εταιρεία του άρθρου 2 του π.δ. 23/1999, υποβάλει δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την παρ. 2 και τηρεί φάκελο τεκμηρίωσης σύμφωνα με την παρ. 4, εφαρμοζόμενων αναλογικά των αντίστοιχων διατάξεων περί γνησιότητας υπογραφών και θεώρησης αντιγράφων του ν. 2690/1999 περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Α’ 45).

2. Η δήλωση συμμόρφωσης της παρ. 1, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), υποβάλλεται μέσω κατάλληλης ψηφιακής εφαρμογής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.Ν.Α.Ν.Π.) και περιέχει:
α. Πλήρη στοιχεία της εταιρείας, του πλοίου και του αρμοδίου καταγραφής μετά του αντικαταστάτη του, όπως αυτά απαιτούνται από τα αντίστοιχα πεδία της ψηφιακής εφαρμογής του πρώτου εδαφίου,
β. επιβεβαίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων της παρούσας απόφασης,
γ. πλήρη στοιχεία των αποδεικτικών καταβολής τελών σύμφωνα με την παρ. 6.

Η υποβολή πραγματοποιείται από το πρόσωπο που νομιμοποιείται προς τούτο. Σε περίπτωση εταιρειών που η νόμιμη εκπροσώπηση προβλέπεται να ενεργείται από πέραν του ενός πρόσωπα, η δήλωση συμμόρφωσης υποβάλλεται από νόμιμο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτείται ειδικά για το σκοπό αυτό, από την εταιρεία ή τους λοιπούς νόμιμους εκπροσώπους. Σε περίπτωση προσώπων που δεν διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ, το πρωτότυπο έγγραφο εξουσιοδότησης της παρούσας περίπτωσης, θεωρημένο για την γνησιότητα των υπογραφών, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της παρ. 5, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της βεβαίωσης.

3. Με τη δήλωση συμμόρφωσης, επισυνάπτονται έγγραφα που σχετίζονται με τη διαδικασία καταγραφής και ανακοίνωσης πληροφοριών, εφόσον αυτά απαιτούνται από την ψηφιακή εφαρμογή της παρ. 2.

4. Ο φάκελος τεκμηρίωσης, ο οποίος τηρείται διαθέσιμος προς τις Υπηρεσίες της επόμενης παραγράφου, αποτελείται από:
α. Έγγραφη διαδικασία περί καταγραφής επιβαινόντων και διαβίβασης δεδομένων όπως έχει συνταχθεί και τηρείται από την εταιρεία,
β. ευκρινές φωτοαντίγραφο των έγγραφων οδηγιών εκτέλεσης καθηκόντων προς κάθε πρόσωπο στο οποίο η εταιρεία έχει αναθέσει καθήκοντα επί της διαδικασίας καταγραφής και διαβίβασης δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα απόφαση,
γ. ευκρινές/ή φωτοαντίγραφο/α του/των εγγράφου/ων που αφορούν στον διορισμό του αρμοδίου καταγραφής και του αναπληρωτή του,
δ. υπεύθυνη δήλωση αποδοχής διορισμού του αρμοδίου καταγραφής και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής διορισμού του αναπληρωτή του,
ε. ευκρινές φωτοαντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας του πλοίου,
στ. ευκρινή φωτοαντίγραφα των κυβερνητικών πιστοποιητικών που καθορίζουν τον αριθμό πληρώματος και επιβατών του πλοίου,
ζ. αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.

Τα έγγραφα του φακέλου που υπογράφονται από εκπροσώπους της εταιρείας, φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής.

5. Η δήλωση συμμόρφωσης της παρ. 1 υποβάλλεται:
α. Στα κατά τόπους αρμόδια Κεντρικά Λιμεναρχεία και Λιμεναρχεία, εφόσον πρόκειται για πλοία που εκτελούν αποκλειστικά πλόες της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 1 ή
β. στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (ΔΗΔΕΠ), εφόσον πρόκειται για πλοία που εκτελούν πλόες, βα. της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 1, ββ. της περ. (α) και της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 1.

6. Για τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση της παρ. 2, μετά την υποβολή της σχετικής δήλωσης και των αποδεικτικών καταβολής των τελών που καθορίζονται από τις διατάξεις των υπ’ αρ. 2123/02/2003 (Β’ 102) και υπ’ αρ. 1329.1/ 14/2007 (Β’ 1854) αποφάσεων Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας εκδίδεται βεβαίωση πενταετούς ισχύος, η οποία διακρίνεται σε βεβαίωση καταγραφής αριθμού επιβαινόντων και βεβαίωση καταγραφής αριθμού και στοιχείων επιβαινόντων. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου θεωρείται κάθε έτος εντός του τελευταίου διμήνου από την ημερομηνία αρχικής έκδοσής της, για κάθε ετήσια θεώρηση, κατόπιν υποβολής στην εφαρμογή της παρ. 2 του αποδεικτικού καταβολής τελών που καθορίζονται από τις διατάξεις της υπ’ αρ. 2123/02/2003 απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και δήλωσης συμμόρφωσης με την οποία επιβεβαιώνεται η μη μεταβολή των στοιχείων που αναγράφονται στην ισχύουσα βεβαίωση. Σε περίπτωση τροποποίησης των στοιχείων που αναγράφονται στη βεβαίωση απαιτείται επανέκδοσή της, κατόπιν έγκαιρης υποβολής νέας δήλωσης συμμόρφωσης και καταβολής των τελών που καθορίζονται από τις διατάξεις της υπ’ αρ. 1329.1/14/2007 απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

7. Οι Υπηρεσίες της παρ. 5 διενεργούν ελέγχους επαλήθευσης της συμμόρφωσης με την παρούσα απόφαση, μεταβαίνοντας όταν το κρίνουν απαραίτητο για έλεγχο πεδίου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στις εγκαταστάσεις των εκδοτηρίων εισιτηρίων, στους χώρους επιβεβαίωσης πληροφοριών και επί του πλοίου. Κατά τους ελέγχους, δύνανται να ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία, όταν κρίνεται απαραίτητο για σκοπούς επαλήθευσης της τεκμηρίωσης. Τα έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας, όπου προβλέπονται, καλύπτονται από τις υπόχρεες εταιρείες.

8. Ειδικά για εταιρείες που δεν διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ, τα e-παράβολα καταβολής τελών και καταβολής εξόδων μετακίνησης δύναται να εκδίδονται στο ΑΦΜ του ναυτικού πράκτορα του πλοίου.

9. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης απόρριψης των αντιρρήσεων κατά την διαδικασία του άρθρου 157 του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), παύει η ισχύς της χορηγηθείσας βεβαίωσης και η εταιρεία υποχρεούται σε υποβολή νέας δήλωσης συμμόρφωσης.

10. Αρμόδια Υπηρεσία για την παροχή απαλλαγών-παρεκκλίσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του π.δ. 23/1999, είναι η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (ΔΑΝ). Πριν την παροχή απαλλαγών-παρεκκλίσεων, λαμβάνεται η γνώμη των Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών (ΔΗΔΕΠ), Επιχειρήσεων (ΔΕΠΙΧ), Θαλασσίων Συγκοινωνιών (ΔΘΣ), αφού παρασχεθούν από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων (ΔΕΠ) τα απαιτούμενα στοιχεία περιοχών τακτικών γραμμών, αναφορικά με την υπέρβαση ετήσιας πιθανότητας σημαντικού ύψους κύματος και διαδρομής πλου από το σημείο αναχώρησης, όπως προβλέπονται στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του π.δ. 23/1999.

11. Υποδείγματα των δηλώσεων συμμόρφωσης και των βεβαιώσεων καθορίζονται με εγκύκλιο της ΔΗΔΕΠ.

Άρθρο 4
Εξαιρέσεις

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εξαιρούνται θαλαμηγοί και σκάφη αναψυχής όταν έχουν ναυλωθεί κενά (bareboat) και δεν χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για εμπορικούς σκοπούς για τη μεταφορά επιβατών.

Άρθρο 5
Μεταβατικές – Καταργούμενες διατάξεις

1. Για πλοία που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διαθέτουν σε ισχύ βεβαίωση που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 2432.6-8/9292/2020/10-02-2020 (Β’ 518) απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή της υπ’ αρ. 9014.1/111/1999 (Β’ 998) απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, η δήλωση συμμόρφωσης της παρ. 1 του άρθρου 3 υποβάλλεται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος της παρούσας άνευ καταβολής τελών και η νέα βεβαίωση διατηρεί τις ημερομηνίες λήξης και ετήσιων θεωρήσεων της βεβαίωσης που αντικαθιστά.

2. Εφόσον κατά την υποβολή της δήλωσης της παρ. 1 του άρθρου 3 υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία της εν ισχύ βεβαίωσης, καταβάλλονται τα τέλη που προβλέπονται από τις διατάξεις της υπ’ αρ. 1329.1/14/2007 απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται η 2432.6-8/9292/2020/10-02-2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με εξαίρεση τα άρθρα 2 και 3 αυτής τα οποία παραμένουν σε ισχύ κατά το μέρος που αφορούν στην έγκριση των συστημάτων ΗΣΚΘΕΕΑ.

Άρθρο 6
Κυρώσεις

Στους παραβάτες της παρούσας απόφασης επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 12 του π.δ. 23/1999.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 19 Δεκεμβρίου 2023

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης