Κατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων

Κατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων

Αριθμ. 885 – ΦΕΚ Τεύχος Β 222/01.02.2019
Κατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων της γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών τους, των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Κατανέμουμε τις οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων των κλάδων:

Γραμματέων, Πληροφορικής, ΠΕ Οικονομολόγων-Λογιστών, ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων, Επιμελητών Δικαστηρίων, ΔΕ Δακτυλογράφων Χειριστών Η/Υ, ΥΕ Φυλάκων, της γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών τους, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια ως ακολούθως:

 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.