Κατάργηση της υποβολής εκθέσεως ενόρκου βεβαιώσεως ως δικαιολογητικού για την έκδοση πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών

Κατάργηση της υποβολής εκθέσεως ενόρκου βεβαιώσεως ως δικαιολογητικού για την έκδοση πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών από τις οικείες υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων και αντικατάστασή της από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

ΦΕΚ Β 1064/28-6-2007

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/15743

Κατάργηση της υποβολής εκθέσεως ενόρκου βεβαιώσεως ως δικαιολογητικού για την έκδοση πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών από τις οικείες υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων και αντικατάστασή της από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 44/Α΄)
2) της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 «Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 281/Α΄)
3) του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄)
4) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98/Α΄)
5) της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/16959//2002 απόφασης του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α., (Φ.Ε.Κ. 1189/Β΄/12.9.2002) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/13190/16.7.2002 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τον καθορισμό διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που θα διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών»
6) Του εδαφίου α του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 (Φ.Ε.Κ. 527/Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»
7) Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη
8) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Καταργείται η υποβολή εκθέσεως ενόρκου βεβαιώσεως ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου η οποία απαιτείται ως δικαιολογητικό για την έκδοση από τις οικείες υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων του πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών.

2. Η έκθεση ενόρκου βεβαιώσεως αντικαθίσταται με δύο (2) υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, ο τύπος της οποίας ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/2002 (Φ.Ε.Κ. 1276/Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

3. Τις υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλουν δύο πολίτες (από μία ο καθένας) οι οποίοι είναι σε θέση να γνωρίζουν την οικογενειακή κατάσταση του θανόντος / θανούσης.

4. Το περιεχόμενο των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 υπευθύνων δηλώσεων έχει ως εξής:

«-.ότι ο/η — (αναγράφεται το όνομα του/της θανόντος/ούσης) που απεβίωσε —- (αναγράφεται η ημερομηνία και το τόπος θανάτου), κατέλιπε ως πλησιεστέρους συγγενείς του τους εξής: 1)-. 2)-. 3)– (αναγράφονται τα στοιχεία όσων αποτελούν τους πλησιεστέρους συγγενείς του / της θανόντος/ούσης».

5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων στις οποίες κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις, προς αντικατάσταση της εκθέσεως ενόρκου βεβαιώσεως, υποχρεούνται να ενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004.

6. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων οφείλουν να τροποποιήσουν τα σχετικά έντυπα των αιτήσεων που υποβάλλονται από τους πολίτες για έκδοση πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

7. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ ένα (1) μήνα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(δηλαδή από 28 Ιουλίου 2007)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 19 Ιουνίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ