Καθορισμός δεύτερου σημείου υποδοχής για άδεια διαμονής στο νομό Κυκλάδων

Αλλοδαποί - άδεια διαμονήςΑριθμ. 7674/2014 – ΦΕΚ Β 773 – 28.03.2014

Καθορισμός δεύτερου σημείου υποδοχής στο Νομό Κυκλάδων, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους, στη νήσο Νάξο.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1 και 5 του άρθρου 2 και της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4018/2011 (Α΄ 215) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
γ. Του π.δ. 65/2011 (Α΄ 147), «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
δ. Του π.δ. 143/2010 (Α΄ 236), «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
ε. Της υπ’ αριθμ. Υ305 (Β΄ 1628) απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου».
στ. Της υπ’ αριθμ. Υ48/2012 (Β΄ 2105) απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
ζ. Η υπ’ αριθμ. οικ. 45394/2013 (Β΄2434) απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους στο νομό Κυκλάδων».
2. Το υπ’ αριθμ. 996/11-02-2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με το οποίο παρέχεται αιτιολογημένη γνώμη αυτής για τον καθορισμό σημείου υποδοχής στη νήσο Νάξο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2, παρ. 1 και 5 του Ν. 4018/ 2011, μετά την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και του Δήμου της Νάξου, καθώς πληρεί τις απαιτούμενες από τις διατάξεις του Ν. 4018/11 και των σχετικών εγκύκλιων οδηγιών προδιαγραφές, ώστε να εκκινήσει η λειτουργία του ως σημείο υποδοχής.
3. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε δεύτερο σημείο υποδοχής, στο νομό Κυκλάδων, στη νήσο Νάξο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 1 και 5 του Ν. 4018/2011 και για τη λειτουργία αυτού συστήνουμε οργανική μονάδα επιπέδου Γραφείου ως αποκεντρωμένη μονάδα του Τμήματος Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Κυκλάδων, της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η οποία καλείται Γραφείο Αδειών Διαμονής Νάξου και έχει τοπική αρμοδιότητα τα διοικητικά όρια των Δήμων Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Πάρου, Αντιπάρου, Αμοργού, Φολεγάνδρου, Σικίνου, Θήρας και Ίου.
Ημερομηνία κατά την οποία μεταφέρονται στο ανωτέρω σημείο υποδοχής οι σχετικές αρμοδιότητες των οικείων Δήμων ορίζεται η 31η Μαρτίου 2014.

2. Το Γραφείο Αδειών Διαμονής Νάξου αναλαμβάνει για λογαριασμό και υπό τις οδηγίες του Τμήματος Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Κυκλάδων, της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, στο χώρο τοπικής του αρμοδιότητας, την αρμοδιότητα της υποδοχής και της εξυπηρέτησης των πολιτών, ημεδαπών και αλλοδαπών για τα θέματα έκδοσης αδειών διαμονής και ιδίως για: (α) την παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση ή την ανανέωση των αδειών διαμονής ή άλλων εγγράφων νόμιμης διαμονής, (β) την αναζήτηση δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης, εφόσον υφίσταται τέτοια δυνατότητα, από τρίτους φορείς για τη συμπλήρωση των φακέλων των αιτήσεων, (γ) την παράδοση των αδειών διαμονής, καθώς και των σχετικών απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων, (δ) την παραλαβή αιτήσεων εργοδοτών για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού, (ε) την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την έκδοση ή την ανανέωση άδειας διαμονής, καθώς και για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού, (στ) την παροχή πληροφο­ριών σχετικά με την πορεία εξέτασης των φακέλων και
(ζ) την είσπραξη υπέρ του Δημοσίου των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία τελών και παραβόλων.

4. Από την ίδια ημερομηνία, το Τμήμα Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης του νομού Κυκλάδων, παύει να υποδέχεται πολίτες τρίτων χωρών από τους Δήμους Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Πάρου, Αντιπάρου, Αμοργού, Φολεγάνδρου, Σικίνου, Θήρας και Ίου του Νομού Κυκλάδων, για θέματα αδειών διαμονής, τα οποία άπτονται των ως άνω αρμοδιοτήτων.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν. 4018/11.
Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2014
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ