Καθορισμός διαστάσεων ψηφοδελτίων για τις Περιφερειακές εκλογές 2014

περιφερειακές εκλογές 2014Αριθμ. 13146 – ΦΕΚ Β 850 – 07.04.2014

Καθορισμός διαστάσεων ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των αιρετών Περιφερειακών αρχών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 3, 113, 127 παρ. 2, 129, 135 και 136 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Την αριθμ. 10754/13.3.2014 (Β΄ 647) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, «Ορισμός αριθμού περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 136 του ν. 3852/2010 με βάση τον De Facto πληθυσμό της , όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή».
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις διαστάσεις κλπ των ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκλογή των αιρετών Περιφερειακών αρχών:

1. Για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται περιφερειακά συμβούλια από ένα (1) έως οκτώ (8) μέλη, σε 14Χ20 εκατοστά του μέτρου περίπου.

2. Για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται περιφερειακά συμβούλια από εννέα (9) έως και δέκα πέντε (15) μέλη, σε 14Χ28 εκατοστά του μέτρου περίπου.

3. Για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται περιφερειακά συμβούλια από δέκα έξι (16) έως και είκοσι εννέα (29) μέλη, σε 14Χ35 εκατοστά του μέτρου περίπου.

4. Για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται περιφερειακά συμβούλια από τριάντα (30) και πάνω μέλη, σε 14Χ46 εκατοστά του μέτρου περίπου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Απριλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ