Κριτήρια κατάταξης και μεταφοράς στρατευσίμων σε Στρατό Ξηράς, Αεροπορία, Ναυτικό

Με διατάξεις του νόμου 5018/2023 καθορίζονται τα κριτήρια κατάταξης των στρατευσίμων στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων Στρατό Ξηράς, Πολεμική Αεροπορία, Πολεμικό Ναυτικό και πως μπορεί να γίνει μεταφορά από τον ένα Κλάδο σε άλλον

 

Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Νόμος 5018/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α 25/09.02.2023
Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις

Άρθρο 54
Μεταφορά στρατευσίμων από έναν κλάδο σε άλλο – Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 3421/2005

Στο άρθρο 12 του ν. 3421/2005 (Α’ 302) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 3 αα) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται ως προς τον τρόπο υποβολής της αίτησης μεταφοράς, αβ) το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από τέσσερα νέα εδάφια, β) στην παρ. 4 βα) διαγράφεται η περ. β’ και καταργείται η διάκριση της παραγράφου σε περιπτώσεις, ββ) στο πρώτο εδάφιο προστίθενται οι λέξεις «και οι επιτυχώς αποφοιτούντες από τα Ειδικά Τμήματα των ΑΕΝ, καθώς και οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατεύθυνσης ναυπηγών,», βγ) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο, γ) στις παρ. 5, 6 και 7 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12
Κατανομή στρατευσίμων στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων – Μεταφορά από έναν κλάδο σε άλλον

1. Μετά τη συγκέντρωση των δελτίων απογραφής οι στρατεύσιμοι κατανέμονται αριθμητικά και ονομαστικά στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, με διαταγή της Διεύθυνσης Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Η περαιτέρω κατανομή και επιλογή σε όπλα, σώματα, υπηρεσίες και ειδικότητες γίνονται από τις διευθύνσεις στρατολογικού των γενικών επιτελείων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο χρόνος, η διαδικασία και τα κριτήρια αριθμητικής και ονομαστικής κατανομής των στρατευσίμων στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

3. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά από κλάδο σε κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων στρατευσίμων που έχουν κατανεμηθεί.

Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να γίνεται μεταφορά στρατευσίμων, εφόσον επιβάλλεται για την κάλυψη σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών ή για την αξιοποίηση ειδικών προσόντων και γνώσεων αυτών.

Για τη μεταφορά, οι στρατεύσιμοι υποβάλλουν στη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, μέσω των αρμόδιων Στρατολογικών Υπηρεσιών, αιτήσεις με επίσημες βεβαιώσεις, που πιστοποιούν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν μετά την αρχική κατανομή τους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη δημιουργία των λόγων της υποχρέωσης για κατάταξη μέχρι την πρώτη του προηγούμενου της κατάταξης μήνα. Αιτήσεις, που κατατίθενται προγενέστερα ή μεταγενέστερα του ως άνω χρονικού διαστήματος, απορρίπτονται από τις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες. Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας υποβάλλει τις προτάσεις για τη μεταφορά των στρατευσίμων από τον έναν κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων σε άλλον, στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για λήψη απόφασης. Για τους στρατευσίμους, που δεν κατατάσσονται με την προσδιοριζόμενη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών του κλάδου στον οποίο μεταφέρονται, η απόφαση μεταφοράς θεωρείται άκυρη. Η μεταφορά από κλάδο σε κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων δεν επιτρέπεται για όσους καλούνται για κατάταξη ως ανυπότακτοι ανεξάρτητα αν έχει συντελεσθεί διακοπή της ανυποταξίας.

4. Οι πτυχιούχοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) και οι επιτυχώς αποφοιτούντες από τα Ειδικά Τμήματα των ΑΕΝ, καθώς και οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατεύθυνσης ναυπηγών, μεταφέρονται αυτεπαγγέλτως στο Πολεμικό Ναυτικό με πράξη της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας, μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας που υποχρεούνται για κατάταξη ή επανακατάταξη, εφόσον δεν είχαν κατανεμηθεί στον κλάδο αυτόν. Με όμοια πράξη, οι πτυχιούχοι χειριστές αεροπλάνων και ελικοπτέρων της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας (Σ.ΠΟ.Α.) ή άλλης σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού, εγκεκριμένης ή αναγνωρισμένης αντίστοιχα από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μεταφέρονται αντίστοιχα στην Πολεμική Αεροπορία και στον Στρατό Ξηράς, εφόσον δεν είχαν κατανεμηθεί στους κλάδους αυτούς, κατόπιν αιτήματός τους που υποβάλλεται στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας που υποχρεούνται για κατάταξη ή επανακατάταξη. Οι κατά τα ανωτέρω μεταφερόμενοι στο Στρατό Ξηράς, καθώς και οι στρατεύσιμοι που είναι πτυχιούχοι χειριστές ελικοπτέρων σχολών του προηγούμενου εδαφίου και έχουν ήδη κατανεμηθεί στον ως άνω κλάδο επιλέγονται αποκλειστικά στο Όπλο της Αεροπορίας Στρατού. Τα ως άνω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που οι προαναφερόμενοι έχουν συμπληρώσει πραγματική στρατιωτική υπηρεσία ενός (1) μηνός.

5. Η διαδικασία της παρ. 4 εφαρμόζεται και για όσους καλούνται για κατάταξη ως ανυπότακτοι, εφόσον έχει προηγηθεί διακοπή της ανυποταξίας. Μεταγενέστερη κήρυξη σε ανυποταξία δεν επηρεάζει προγενέστερη μεταφορά.

 

  

 

6. Τα τέκνα και τα αδέλφια προσώπων, τα οποία απεβίωσαν, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στις Ένοπλες Δυνάμεις και εξαιτίας αυτής, μεταφέρονται εφόσον επιθυμούν και εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση στον κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούσε ο αποβιώσας. Στην περίπτωση που ο αποβιώσας υπηρετούσε σε Κοινό Σώμα, η μεταφορά επιτρέπεται για μία (1) μόνο φορά και στον κλάδο επιθυμίας. Η μεταφορά γίνεται με πράξη της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας και επιτρέπεται, μόνον εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν συμπληρώσει πραγματική στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση ενός (1) μηνός.

7. Όσοι επιθυμούν να υπαχθούν στη διαδικασία της παρ. 6 υποβάλλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση του οικείου κλάδου, από την οποία να προκύπτει ότι ο γονέας ή αδελφός τους απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στις Ένοπλες Δυνάμεις και εξαιτίας αυτής. Τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι και την ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται για κατάταξη ή επανακατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις. Οι ανυπότακτοι δικαιούνται υπαγωγής μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων.»

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης