Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος

Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Αρτέμιδος, ημέρα Σάββατο, του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος (Ζ ́ Αττικής) (Αριθμ. απόφ. 180/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2133/22.06.2017)

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 18η/25- 5-2017 θέμα 14ο)
αποφασίζει:

Την εκ περιτροπής λειτουργία της λαϊκής αγοράς Αρτέμιδος, του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, της Ζ Αττικής, ημέρα Σάββατο, ως εξής:

Α) στην οδό Αμφιτρίτης από 1-2 έως 31-7 κάθε έτους και

Β) στην οδό Σπετσών, από παραλία έως Υπαπαντής και Θεμιστοκλέους από Σπετσών έως Τριαίνης και τις πέριξ
αυτών οδών, από 1-8 έως 31-1 κάθε έτους.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

Σχετικά:

Που λειτουργούν Λαϊκές αγορές

Λαϊκές αγορές. Υπαίθριο λιανικό εμπόριο. Παραγωγοί. Άδειες