Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Μαρκόπουλο Μεσογαίας

Λαϊκή αγορά Μαρκόπουλο Μεσογαίας

Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Μαρκόπουλο Μεσογαίας, ημέρα Παρασκευή, της Ζ Αττικής (Δήμος Μαρκόπουλο Μεσογαίας) (Αριθμ. απόφ. 163/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1718/18.05.2017)

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (συνεδρίαση 16η/04- 5-2017 θέμα 11ο)
αποφασίζει ομόφωνα:

Τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Μαρκόπουλο Μεσογαίας, του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, της Ζ’ Αττικής, ημέρα Παρασκευή, στην οδό Γ. Μεθενίτη, από Ι. Πρίφτη έως Κ. Ηλία καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ