Μετακίνηση της λαϊκής αγοράς Άνω Γλυφάδα λόγω έργων

Μετακίνηση της λαϊκής αγοράς Άνω Γλυφάδα λόγω έργων

Προσωρινή μετακίνηση της λαϊκής αγοράς Άνω Γλυφάδα, του Δήμου Γλυφάδας (Β Αθηνών), ημέρα Τρίτη, από τις οδούς Παλαμηδίου – Ακροκορίνθου – Α. Παπανδρέου, στην οδό Ζέππου, από Σ. Βέμπου έως  ΠαλμύραςΑριθμ. απόφ. 47/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Β 826/09.03.2018
Μετακίνηση λαϊκής αγοράς Άνω Γλυφάδα λόγω έργων, ημέρα Τρίτη, της Β Αθηνών

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 5η/15-02-2018 θέμα 8ο)
αποφασίζει:

Την προσωρινή μετακίνηση της λαϊκής αγοράς Άνω Γλυφάδα, του Δήμου Γλυφάδας (Β’ Αθηνών), ημέρα Τρίτη, από τις οδούς Παλαμηδίου – Ακροκορίνθου – Α. Παπανδρέου, στην οδό Ζέππου, από Σ. Βέμπου έως  Παλμύρας, μέχρι την αποπεράτωση του έργου της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο «Κατασκευή δευτερευόντων αγωγών ομβρίων περιοχής Άνω Γλυφάδας (σε τρία τμήματα)».

Μετά το πέρας των έργων, η αγορά θα επανέλθει σε μόνιμη λειτουργία, στις οδούς Παλαμηδίου -Ακροκορίνθου, σύμφωνα με την 46711/25532/29-11-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής

Που λειτουργούν λαϊκές αγορές

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ