Λευκά ψηφοδέλτια

1dimotikes_ekloges-150x150Αριθμ. 3596 – ΦΕΚ Β 222 – 04.02.2014

Καθορισμός διαστάσεων λευκών ψηφοδελτίων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 29 παρ. 1 και 134 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
β) Των άρθρων 70 και 74 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ” ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄57).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α΄98).
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις διαστάσεις των λευκών ψηφοδελτίων σε 14 x 25 εκατοστά του μέτρου περίπου για τις εκλογές:

α) Των Δημοτικών αρχών δηλαδή των Δημάρχων και των δημοτικών συμβουλίων, των συμβουλίων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων.

β) Των αιρετών Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ