Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων του Νομού Τρικάλων τις Κυριακές

Αριθ. οικ. 298 – ΦΕΚ Β 2844 – 08.11.2013

Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων του Νομού Τρικάλων τις Κυριακές.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Το Π. Δ. 129/27-12-2010 (ΦΕΚ 222/Α/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας».
3) Την με αριθμό 04/03-01-2011 (ΦΕΚ 03/Β/05-01-2011) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων».
4) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19-08-2005) «Αρχές και Κανόνες για τη εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης».
5) Τον Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», άρθρο 16 «Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές».
6) Τις απόψεις των εμπλεκομένων φορέων, οι οποίες διατυπώθηκαν σε διαδοχικές συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν την 22α Οκτωβρίου του 2013 στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων.
7) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋ­πολογισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

Να παραμείνουν κλειστά τα εμπορικά καταστήματα του Νομού Τρικάλων όλες τις Κυριακές του έτους 2014, πλην των υπό του σχετικού νόμου προβλεπομένων.

Αρμόδια Υπηρεσία για τον έλεγχο εφαρμογής της παρούσης, όπως ορίζεται και από τον νόμο, είναι το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Η παρούσα απόφαση ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2014.

Σε περίπτωση μη έκδοσης νέας απόφασής μας έως τον Ιανουάριο του έτους 2015, παραμένει σε ισχύ η παρούσα ρύθμιση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τρίκαλα, 30 Οκτωβρίου 2012
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ