Λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές στην Μαγνησία και τις Σποράδες

Αριθ. 139 – ΦΕΚ Β 2934 – 20.11.2013

Καθορισμός περιοχών στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές πλην των αναφερομένων στην παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/
27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 εδάφιο 9 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) «Πρόγραμμα Διαύγεια».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/8-8-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
5. Τις απόψεις εκπροσώπων των Δήμων και επαγγελματικών φορέων (επιμελητήρια, εμπορικοί σύλλογοι, εργατικό κέντρο, σύλλογος εμποροϋπαλλήλων) των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, οι οποίες διατυπώθηκαν κατά την ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 31-10-2013
καθώς και τα κατατεθέντα πρακτικά – έγγραφα.
6. Τα έγγραφα υπ’ αριθ. 5989/31-10-2013 του Δήμου Αλοννήσου και 8536/31-10-2013 του Δήμου Σκοπέλου για την προαιρετική λειτουργία τις Κυριακές από 1ης Μαΐου έως 30ης Σεπτεμβρίου.
7. Το αριθ. 12151/31-10-2013 έγγραφο του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου για την προαιρετική λειτουργία τις Κυριακές για όλη τη διάρκεια του έτους.
8. Το από 31-10-2013 έγγραφο της Ένωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων πρώην Επαρχίας Αλμυρού που εκφράζει την αντίθεσή της στη λειτουργία τις Κυριακές πέραν των προβλεπομένων από το Ν.4177/2013.
9. Το αριθ. 3494/30-10-2013 έγγραφο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Μαγνησίας που εκφράζει την αντίθεσή της στη λειτουργία τις Κυριακές πέραν των προβλεπομένων από το Ν.4177/2013 εξαιρουμένων των καταστημάτων των νησιών και των τουριστικών περιοχών.
10. Το αριθ. 136224/6-11-2013 έγγραφο του Δήμου Βόλου για την προαιρετική λειτουργία τις Κυριακές για όλη τη διάρκεια του έτους στις Δημοτικές Ενότητες Άλλης Μεριάς, Δρακείας με τον οικισμό Χανίων, Κατωχωρίου, Μακρινίτσας και Πορταριάς.
11. Επειδή ο τουρισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην τοπική οικονομική ανάπτυξη.
12. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού της Περιφέρειας, αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε τις περιοχές στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές πλην των αναφερομένων στην παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013.

α) Του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου για όλη τη διάρκεια του έτους.

β) Των Δήμων Αλοννήσου, Σκιάθου και Σκοπέλου τις Κυριακές από 1ης Μαΐου έως και 30ής Σεπτεμβρίου.

γ) Των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου Άλλης Μεριάς, Δρακείας με τον οικισμό Χανίων, Κατωχωρίου, Μακρινίτσας και Πορταριάς για όλη τη διάρκεια του έτους.

Β. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του 4177/2013 είναι οι εξής:

α) Τα εμπορικά καταστήματα να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι διακόσια πενήντα τετραγωνικά μέτρα (250 τ.μ).

β) Να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρησης (Francise).

γ) Να μη λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in-a-shop) και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.

Γ. Το πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή, με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζομένων για τα καταστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α΄/1990) και στο άρθρο 14 του Ν.2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α΄/1994), καθορίζεται από ώρα 11.00 έως 20.00.

Δ. για το απασχολούμενο προσωπικό, θα ισχύσουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν.1892/1990.

Ε. Η ισχύς της απόφασης αυτής λήγει 31-12-2014. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και προς εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού είναι δυνατή η τροποποίησή της με τον καθορισμό και άλλων Κυριακών στις ορισθησόμενες περιοχές. Η παρούσα απόφαση δύναται να αναθεωρείται ετησίως με απόφαση που εκδίδεται κατά το μήνα Ιανουάριο και με πρώτη εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2015. Σε περίπτωση μη έκδοσης νέας απόφασης θεωρείται ότι ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 6 Νοεμβρίου 2013
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ