Μεταβίβαση Φορτηγού ΙΧ λόγω λύσεως της εταιρείας

Μεταβίβαση Φορτηγού ΙΧ λόγω λύσεως της εταιρείας

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου, αφού καταβληθούν οι πάσης φύσεως οικονομικές επιβαρύνσεις στις ΔΟΥ.

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω ΚΕΠ

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση.
2. Έντυπο απογραφής ( το οποίο χορηγείται από την Υπηρεσία ).
3. Κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και των πινακίδων.
4. Διαλυτικό εταιρείας.
5. Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ, στην οποία να φαίνεται ότι δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας για το αυτοκίνητο.
6. Συμβολαιογραφική πράξη εξοφλήσεως του αυτοκινήτου, εφόσον υπήρχε παρακράτηση κυριότητας.
7. Τριπλότυπο είσπραξης Τραπέζης αξίας 75,00 € στο όνομα των μελών της λυθείσης εταιρείας.
8. Άδεια κυκλοφορίας, βιβλιάριο μεταβολών και πινακίδες κυκλοφορίας.

Διαδικασία:
1. Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών.

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Αυθημερόν.

Κόστος: Παράβολο Τραπέζης αξίας 75,00 €

Σημειώσεις: Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή)