Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων 2020

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων 2020

Παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία υποβολής για τις φορολογικές δηλώσεις 2020

 

Τελευταία παράταση της προθεσμίας για τις φορολογικές δηλώσεις 2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020

Δελτίο Τύπου

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι

Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 15.00, η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2020 που έληγε αύριο, Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020, με απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομικών

 

Η προηγούμενη παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2020 σύμφωνα με το άρθρο 97 του νόμου 4714/2020

Συγκεκριμένα:

Νόμος 4714/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 148/31.07.2020
Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)  2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 97
Εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019

Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167) προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«58. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του παρόντος Κώδικα των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 28 Αυγούστου 2020

 Σχετικά: Φορολογική δήλωση 2020. Το βιβλιαράκι με τις οδηγίες

Η προηγούμενη υπουργική απόφαση της πρώτης παράτασης

Αριθμ. Α. 1156 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2681/01.07.2020
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του νόμου 4172/2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 29η Ιουλίου 2020.

2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος με φορολογικό έτος που λήγει την 31/12/2019 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του νόμου 4172/2013, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 29 Ιουλίου 2020.