Νόμος 4914/2022 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Νόμος 4914/2022 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

 

Νόμος 4914/2022ΦΕΚ τεύχος Α 61/21.03.2021
Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1 – Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 2 – Ορισμοί

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2021 – 2027 ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2023 -2027
Άρθρο 3 – Προγράμματα 2021 – 2027
Άρθρο 4 – Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 – 2027

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 5 – Αρμόδιες αρχές Προγραμμάτων
Άρθρο 6 – Αρμόδιες αρχές για το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027 (ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ INTERREG)
Άρθρο 7 – Διαχειριστικές Αρχές Προγραμμάτων 2021- 2027 (πλην των Προγραμμάτων INTERREG)
Άρθρο 8 – Αρμοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής για τα Προγράμματα 2021 – 2027 (πλην των Προγραμμάτων INTERREG)

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ INTERREG 2021-2027-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ INTERREG 2021 – 2027
Άρθρο 9 – Διαχείριση και παρακολούθηση Προγραμμάτων INTERREG 2021 – 2027
Άρθρο 10 – Αρμοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής Προγραμμάτων INTERREG 2021 – 2027
Άρθρο 11 – Συγκρότηση και στελέχωση Κοινών Γραμματειών Προγραμμάτων INTERREG 2021 – 2027

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 – 2027
Άρθρο 12 – Διαχειριστική Αρχή ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 και αρμοδιότητες

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Άρθρο 13 – Ενδιάμεσοι φορείς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Άρθρο 14 – Λογιστική Αρχή και αρμοδιότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΡΧΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 15 – Αρχή Διαπίστευσης και αρμοδιότητες
Άρθρο 16 – Οργανισμός Πληρωμών και αρμοδιότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΑΡΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Άρθρο 17 – Αρχή Ελέγχου και αρμοδιότητες
Άρθρο 18 – Έλεγχοι Αρχής Ελέγχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 19 – Οργανισμός Πιστοποίησης και αρμοδιότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 20 – Σύσταση και διάρθρωση της Εθνικής Αρχής Συντονισμού
Άρθρο 21 – Αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Άρθρο 22 – Αποστολή και αρμοδιότητες Επιτελικής Δομής
Άρθρο 23 – Επιτελικές Δομές

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
Άρθρο 24 – Χρηματοδοτικά μέσα
Άρθρο 25 – Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις
Άρθρο 26 – Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
Άρθρο 27 – Μηχανισμοί χρηματοδότησης

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
Άρθρο 28 – Θεματικά δίκτυα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Άρθρο 29 – Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμμάτων 2021-2027 (πλην των Προγραμμάτων INTERREG)
Άρθρο 30 – Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμμάτων INTERREG 2021-2027
Άρθρο 31 – Επιτροπή Παρακολούθησης ΣΣ ΚΑΠ 20232027
Άρθρο 32 – Συμβούλιο Παρακολούθησης και Συντονισμού Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 33 – Θέματα προσωπικού
Άρθρο 34 – Κατανομή αρμοδιοτήτων σε επίπεδα διοίκησης

ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 35 – Εξειδίκευση Προγράμματος
Άρθρο 36 – Ένταξη Πράξεων στα Προγράμματα
Άρθρο 37 – Ένταξη Πράξεων στο ΣΣ ΚΑΠ
Άρθρο 38 – Έλεγχοι δημόσιων συμβάσεων
Άρθρο 39 – Διαχειριστικές επαληθεύσεις
Άρθρο 40 – Θέματα επιλεξιμότητας δαπανών στα Προγράμματα
Άρθρο 41 – Θέματα επιλεξιμότητας δαπανών στο ΣΣ ΚΑΠ
Άρθρο 42 – Παρατυπίες, δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις
Άρθρο 43 – Τεχνική βοήθεια Προγραμμάτων
Άρθρο 44 – Τεχνική βοήθεια ΣΣ ΚΑΠ
Άρθρο 45 – Μορφές χρηματοδοτικής συνεισφοράς και υποστήριξης Προγραμμάτων
Άρθρο 46 – Μορφές στήριξης στο ΣΣ ΚΑΠ
Άρθρο 47 – Εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων
Άρθρο 48 – Δικαιώματα και υποχρεώσεις δικαιούχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 49 – Καταπολέμηση της απάτης
Άρθρο 50 – Μηχανισμός καταγγελιών
Άρθρο 51 – Σύγκρουση συμφερόντων
Άρθρο 52 – Πλαίσιο επίδοσης και δείκτες
Άρθρο 53 – Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Άρθρο 54 – Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)
Άρθρο 55 – Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΟΠΣ-ΠΔΕ (e-pde)
Άρθρο 56 – Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)
Άρθρο 57 – Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΚΕΗΣ)
Άρθρο 58 – Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΟΠΣΚΑΠ)
Άρθρο 59 – Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων

ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ
Άρθρο 60 – Χρηματοδοτήσεις και πληρωμές από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Άρθρο 61 – Πληρωμές στους δικαιούχους

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΜΟΔ ΑΕ)
Άρθρο 62 – Αρμοδιότητες και θέματα προσωπικού της ΜΟΔ ΑΕ – Τροποποίηση του άρθρου 1 και του άρθρου 9 του καταστατικού της ΜΟΔ ΑΕ

ΜΕΡΟΣ Ζ΄: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 63 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 64 – Ειδικές διατάξεις
Άρθρο 65 – Ειδικά θέματα διάρθρωσης Ειδικών Υπηρεσιών
Άρθρο 66 – Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 67 – Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Η΄: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.»
Άρθρο 68 – Σύσταση, αντικείμενο και σκοπός της εταιρείας
Άρθρο 69 – Κανόνες λειτουργίας της εταιρείας
Άρθρο 70 – Εγγραφή νεοφυών επιχειρήσεων στο Μητρώο της εταιρείας
Άρθρο 71 – Διαλειτουργικότητα του Μητρώου της εταιρείας με άλλα μητρώα
Άρθρο 72 – Καταστατικό της εταιρείας
Άρθρο 73 – Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Θ΄: AΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 74 – Παράταση προθεσμίας έκδοσης κανονιστικών πράξεων για την αναμόρφωση του πλαισίου εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων και των προϊόντων
Άρθρο 75 – Ορισμός αρμόδιας αρχής επιβολής κυρώσεων για τη λειτουργία ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων εντός τουριστικών λιμένων – Τροποποίηση του άρθρου
117 του ν. 4442/2016
Άρθρο 76 – Προϋποθέσεις θέσης σε αργία των προέδρων και των μελών των διοικητικών επιτροπών και των διοικητικών συμβουλίων των Επιμελητηρίων και του προέδρου και των μελών της γενικής συνέλευσης και της διοικητικής επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου
92 του ν. 4497/2017
Άρθρο 77 – Χορήγηση άδειας παραγωγής αντισηπτικών – Παράταση ισχύος των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020
Άρθρο 78 – Υποχρέωση γνωστοποίησης επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στον ν. 3299/2004 για την υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου τους
Άρθρο 79 – Απαλλαγή μακροχρόνιας υποχρέωσης τήρησης θέσεων εργασίας για πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 80 – Αποζημιώσεις μελών του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) για τις αξιολογήσεις και τους ελέγχους επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακών νόμων
Άρθρο 81 – Αξιοποίηση κινήτρου φορολογικής απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων των ν. 4399/2016 και 3908/2011
Άρθρο 82 – Προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος του αναπτυξιακού νόμου ν. 4887/2022 προς την αναπτυξιακή πολιτική της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 126 του ν. 4887/2022
Άρθρο 83 – Γραφείο Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας – Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4872/2021
Άρθρο 84 – Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις βάσει των ν. 3894/2010 και 4608/2019 – Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 4864/2021
Άρθρο 85 – Υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων του ν. 4399/2016 στην αρμοδιότητα της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του ν. 4887/2022 – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 122 του ν. 4887/2022
Άρθρο 86 – Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και αποζημίωση των μελών τους – Τροποποίηση του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
Άρθρο 87 – Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης – Αντικατάσταση του άρθρου 221Α του ν. 4412/2016
Άρθρο 88 – Μοριοδότηση δομημένης συνέντευξης για την επιλογή Προϊσταμένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού – Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 21β του ν. 3959/2011
Άρθρο 89 – Εξουσιοδοτική διάταξη για τη συγκρότηση ομάδας εμπειρογνωμόνων για την επεξεργασία των Κεντρικών Δεικτών Αποδοτικότητας (ΚΔΑ) της Επιτροπής Ανταγωνισμού – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 3959/2011
Άρθρο 90 – Ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών έργων για τις ανάγκες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Παράκτιας Χειροσφαίρισης και των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2023 – Τροποποίηση του άρθρου 51 του ν. 4903/2022
Άρθρο 91 – Λειτουργία ξενοδοχειακών καταλυμάτων από γνωστοποίηση – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 8 ν. 4002/2011
Άρθρο 92 – Δημοσιονομικές διορθώσεις εις βάρος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – Τροποποίηση του άρθρου 77 του ν. 4849/2021
Άρθρο 93 – Ζητήματα προϊσταμένων οργανικών μονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών και της ΜΟΔ ΑΕ
Άρθρο 94 – Πληρωμές συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ενίσχυσης πληττόμενων από φυσικές καταστροφές επιχειρήσεων – Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 4890/2022
Άρθρο 95 – Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων για τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών – Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009
Άρθρο 96 – Διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων για την εγκατάσταση συστήματος εισροών εκροών – Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου
31 του ν. 3784/2009
Άρθρο 97 – Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων για την εγκατάσταση συστήματος εισροών εκροών – Τροποποίηση της παρ. 11 του άρθρου
31 του ν. 3784/2009
Άρθρο 98 – Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 99 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας ερευνητών – Τροποποίηση του άρθρου 133 του ν. 4472/2017
Άρθρο 100 – Ρυθμίσεις για τη δράση «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – HORIZON 2020» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Άρθρο 101 – Κάλυψη ζημίας ασφαλισμένων επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων που δεν καταβάλλεται από ασφαλιστική εταιρεία – Τροποποίηση του άρθρου 5 ν. 4797/2021
Άρθρο 102 – Επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων – Τροποποίηση του άρθρου 11 ν. 4797/2021
Άρθρο 103 – Επιχορήγηση αγροτών – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 12 ν. 4797/2021
Άρθρο 104 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις του ν. 4797/ 2021 – Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4797/2021
Άρθρο 105 – Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής – Τροποποίηση των παρ. 1, 5, 6, 8, 12, 14 και αντικατάσταση των παρ. 9 και 13 του άρθρου 12Β ν. 4797/2021

ΜΕΡΟΣ Ι΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 106 – Έναρξη ισχύος

Νόμος 4914/2022ΦΕΚ τεύχος Α 61/21.03.2021
Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.