Ο θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων

Αριθμ. Γ.Π./οικ.60490 – ΦΕΚ B 1894 – 11.07.2014

Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται ο θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων της παραγράφου 1, εδάφιο α΄, του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, ως αυτός καταρτίστηκε από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης του Θετικού καταλόγου, ο οποίος επισυνάπτεται εις την παρούσα.

Ο θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων (pdf)