Ο θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων ν. 3816/2010

Αριθμ. Γ5/οικ.57494 – ΦΕΚ B 2358- 29.07.2016

Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α ́ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται ο θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων της παραγράφου 1, εδάφιο α ́, του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, ως αυτός καταρτίστηκε από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης του Θετικού καταλόγου, ο οποίος επισυνάπτεται εις την παρούσα.

ο θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων