ΟΑΕΕ. Δικαιολογητικά για βιβλιάριο ασθενείας (οικογενειακό, ατομικό)

Με την Φ 90380/25916/3294/2011 ΚΥΑ δημοσιεύτηκε ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με έναρξη ισχύος την 1/1/2012, ημερομηνία από την οποία καταργείται ο Κανονισμός Παροχών Υγείας του ΟΑΕΕ

Επομένως, για τις παροχές σε είδος αρμόδιος φορέας από 1/1/2012 είναι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και παραμένουν στον ΟΑΕΕ μόνο η ασφαλιστική ικανότητα, η έκδοση βιβλιαρίων ασθενείας, η έκδοση της Ε.Κ.Α.Α. (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας) και των κοινοτικών εντύπων Ε106, Ε109 και Ε121.

Οι παροχές σε χρήμα, έξοδα κηδείας και εργατικό ατύχημα, παραμένουν στον Ο.Α.Ε.Ε..

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Εξυπηρετούνται από το Περιφερειακόκό Τμήμα του ΟΑΕΕ που ανήκει η έδρα της επιχείρησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ)

ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ

1.     Αίτηση
2.     ΑΜΚΑ
3.     Βιβλιάριο εισφορών και ταχυπληρωμές  (2 τελευταίες)
4.     Μια (1) φωτογραφία πρόσφατη
5.     Αστυνομική ταυτότητα (πρωτότυπη και φωτοτυπία)
6.     Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86  (Δεν είμαι ασφαλισμένος σε κανέναν άλλον ασφαλιστικό φορέα)
7.     Βεβαίωση διαγραφής από τον κλάδο ασθενείας του προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα
8.     ΑΦΜ το οποίο να αποδεικνύεται με δημόσιο έγγραφο.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ

1.     Αίτηση
2.     ΑΜΚΑ για όλους
3.     Βιβλιάριο εισφορών και ταχυπληρωμές  (2 τελευταίες)
4.     Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως  (πρόσφατο)
ή
Ληξιαρχική πράξη γάμου (πρόσφατη) & Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και βάπτισης παιδιών (πρόσφατες)
5.     Μια (1) φωτογραφία (πρόσφατη) για κάθε μέλος
6.     Αστυνομική ταυτότητα (πρωτότυπη και φωτοτυπία), όσων μελών έχουν
7.     Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86  (Δεν είμαι ασφαλισμένος σε κανέναν άλλον ασφαλιστικό φορέα ούτε και η οικογένειά μου)
8.     Βεβαίωση διαγραφής από τον κλάδο ασθενείας του προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα  για τον ασφαλισμένο και την οικογένειά του
9.     α) Για να ασφαλίσει ο ή η σύζυγος τον / την σύζυγο, το εκκαθαριστικό του προηγούμενου έτους της εφορίας (φωτοτυπία)

β) Υπεύθυνη δήλωση του άμεσα ασφαλισμένου (ο ή η σύζυγος μου είναι άνεργος, ανασφάλιστος και συντηρείται από εμένα)

10.  Για προστατευόμενα μέλη (έως 24 ετών) Υ.Δ. από τον ασφαλισμένο ότι το τέκνο δεν εργάζεται και δε δικαιούται παροχές από άλλο ασφαλιστικό φορέα.

11. Για προστατευόμενα μέλη (φοιτητές έως 26 ετών) Βεβαίωση σπουδών από το Πανεπιστήμιο και Υ.Δ. από τον ασφαλισμένο ότι το τέκνο δεν εργάζεται και δε δικαιούται παροχές από άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Όσον αφορά τους ασφαλισμένους του ΤΑΝΠΥ-ΤΠΞ, φωτοτυπίες καταβολών εισφορών από 01/08/2011 και μετά ή βεβαίωση μη οφειλής από το ΤΑΝΠΥ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Πάροδος τεσσάρων (4) μηνών από την εγγραφή του ασφαλισμένου με πληρωμένες όλες τις απαραίτητες εισφορές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε περίπτωση απουσίας του άμεσα ασφαλισμένου απαιτείται εξουσιοδότηση.
Σε περίπτωση απώλειας Υ.Δ. από το Αστυνομικό Τμήμα.