ΟΑΕΕ. Εξαίρεση από τον κλάδο υγείας – Προϋποθέσεις Εξαίρεσης – Δικαιολογητικά εξαίρεσης

1. Η εξαίρεση αρχίζει:

α) Από την πρώτη του επομένου μήνα υποβολής της αίτησης.

β) Σε περίπτωση που το δικαίωμα ασκηθεί κατά την εγγραφή, η απαλλαγή χωρεί από την εγγραφή.

γ) Αναδρομική εξαίρεση σε χρόνο προγενέστερο της δήλωσης επιλογής δεν επιτρέπεται.

δ) Εφόσον γίνει επιλογή Οργανισμού ασφάλισης αυτή δεν μπορεί να μεταβληθεί προ της παρόδου τουλάχιστον διετίας από την προηγούμενη επιλογή.

2. Η εξαίρεση διαρκεί:

α) Για όσο χρόνο διαρκεί η ασφαλιστική ικανότητα του προσώπου στον άλλο επιλεγέντα Οργανισμό, (υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης του φορέα ή θεωρημένο βιβλιάριο ασθενείας κάθε έτος).

β) Για πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου και τους συνταξιούχους λόγω γήρατος και ανικανότητας εφόρου ζωής και θανάτου του Δημοσίου ή άλλου Οργανισμού Κύριας ασφ/σης η εξαίρεση από τον κλάδο Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε διαρκεί επ’αόριστον.

γ) Σε περίπτωση που μεσολαβεί χρονικό διάστημα από τη λήξη της εξαίρεσης μέχρι την υποβολή του αποδεικτικού στοιχείου της συνέχισης της κάλυψης από τον ήδη επιλεγέντα φορέα και εφόσον δεν έχει παρέλθει διετία από την επιλογή του άλλου Οργανισμού Ασφ/σης, η απαλλαγή θεωρείται συνεχόμενη υπό τον όρο ότι δεν έχει εκδοθεί βιβλιάριο ασθενείας, αλλιώς από τον επόμενο μήνα εκείνου της υποβολής της αίτησης.

δ) Στην περίπτωση που παρέλθει διετία από την επιλογή άλλου Οργανισμού Ασφ/σης Ασθενείας και μετά την εκπνοή αυτής ο ασφ/νος καταβάλλει εισφορές κλάδου υγείας του Ο.Α.Ε.Ε, λογίζεται ότι επιλέγεται ο συγκεκριμένος κλάδος για παροχές ασθένειας.

ε) Στους συνταξιούχους λόγω ανικανότητας άλλων ασφ/κών Οργανισμών για τη συνέχιση της εξαίρεσης απαιτείται σχετική βεβαίωση και συνταξιοδοτική απόφαση παράτασης της ανικανότητας.

3. Η εξαίρεση λήγει:

α) Με την λήξη της ασφ/κής ικανότητας για παροχές ασθένειας στον άλλο Οργανισμό Ασφάλισης Ασθένειας, οποτεδήποτε.

β) Με την καταβολή εισφορών του κλάδου μετά την παρέλευση διετίας από την προηγούμενη επιλογή του.

Προϋποθέσεις Εξαίρεσης

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ (Υπουργική Απόφαση αρ. 35/1385/29-9-1999)

Στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται τα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους.

Προϋποθέσεις για την εξαίρεση ασφαλισμένων από τον Κλάδο Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε. είναι:

Α) Υποβολή αίτησης εξαίρεσης του ασφ/νου συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Β) Να καλύπτεται για παροχές ασθενείας από άλλο Οργανισμό Κύριας Ασφ/σης εξ ιδίου δικαιώματος ως:

– ’μεσα ασφαλισμένος.

– Συνταξιούχος από δική του απασχόληση.

– Συνταξιούχος λόγω θανάτου.

– Στρατευμένος εφόσον είναι άγαμος.

– Φοιτητής προπτυχιακός και μεταπτυχιακός.

Για τους περιοδικά ή εποχιακά απασχολούμενους άλλων φορέων απαιτούνται 150 ημερομίσθια στην ασφάλιση του άλλου φορέα κατ’ έτος, προκειμένου να χορηγηθεί η εν λόγω εξαίρεση.

Δικαιολογητικά εξαίρεσης απο τον κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ

Με την αίτηση εξαίρεσης από τον Κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ (αρχική αίτηση) συνυποβάλλονται τα εξής κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

α) Για ασφαλισμένους (εργαζόμενους) του Δημοσίου
– Βεβαίωση της Υπηρεσίας όπου υπηρετούν από την οποία να προκύπτει ότι ενεργείται κράτηση για παροχές ασθένειας.

β) Για εν ενεργεία εργαζόμενους ασφαλισμένους σε άλλο Οργανισμό Ασφάλισης

– Βεβαίωση του φορέα από την οποία να προκύπτει: ότι είναι εν ενεργεία ασφαλισμένος (δηλ. να εμφανίζονται τα χρονικά διαστήματα ασφάλισής τους), η ασφαλιστική ικανότητα του προσώπου (δικαίωμα για παροχές) και η διάρκειά της.

– Υ.Δ. του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνει ότι εάν παύσει την εργασία του για την οποία ασφαλίζεται στον άλλο φορέα οφείλει εγκαίρως να ενημερώσει το Ταμείο για τη λήξη της εξαίρεσής του από τον Κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗΟι διακόψαντες την δραστηριότητα για την οποία είχαν αποκτήσει ασφαλιστική ικανότητα για παροχές Κλάδου Υγείας από τον άλλο φορέα, δεν δικαιούνται εξαίρεσης Κλάδου Υγείας ΟΑΕΕ και θα υποβάλλουν Υ.Δ. του Ν. 1599/86 ότι ήταν ασφαλισμένοι στον άλλο φορέα και έλαβαν γνώση ότι υποχρεούνται να καταβάλλουν εισφορές Κλάδου Υγείας στον ΟΑΕΕ και να ενημερώσουν τον άλλο φορέα μόλις ενεργοποιηθεί το δικαίωμά τους για παροχές Ασθενείας στον ΟΑΕΕ (έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας) προκειμένου να ακυρωθεί το βιβλιάριο Υγείας του άλλου φορέα, το οποίο και θα προσκομίσουν στον ΟΑΕΕ για να εκδώσουν βιβλιάριο Υγείας.

γ) Για την εξαίρεση από τον κλάδο Υγείας ΟΑΕΕ των συνταξιούχων Δημοσίου ή άλλων Οργανισμών Ασφάλισης απαιτείται:
– Συνταξιοδοτική απόφαση
-Βεβαίωση του γενικού Λογιστηρίου του κράτους ή του άλλου φορέα αντίστοιχα, από τις οποίες να προκύπτει η ασφαλιστική ικανότητα και η διάρκειά της.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Κατά την υποβολή της αίτησης εξαίρεσης υποχρεούται ο ασφαλισμένος να προσκομίσει στην υπηρεσία (εάν τα έχει εκδώσει):

1) Το συνταγολόγιο, του οποίου θα ακυρωθούν από την υπηρεσία οι αχρησιμοποίητες σελίδες και

2) Το βιβλιάριο Υγείας ΟΑΕΕ, το οποίο ελέγχεται για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει θεώρηση για το διάστημα που ζητείται η εξαίρεση από τον Κλάδο Υγείας ΟΑΕΕ οπότε και θα πρέπει να ακυρωθεί η σχετική θεώρηση.