Οχήματα Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού

Αριθμ. Οικ 3763/111 – ΦΕΚ B 1163 – 18.06.2015
Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύπου οχημάτων Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού και διαδικασία ταξινόμησης