Οδηγός για τις ειδικότητες Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙEK)

Αριθμ. ΦΒ6/87959/Κ3 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4001/29.07.2022
Έγκριση Πρότυπου Οδηγού Κατάρτισης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙEK)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Την έκδοση πρότυπου οδηγού κατάρτισης σύμφωνα με τον οποίο θα εκπονούνται και θα συντάσσονται οι Οδηγοί Κατάρτισης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Ο συνημμένος πρότυπος οδηγός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και δύναται να τροποποιηθεί μετά την πρώτη εφαρμογή του

Μεταξύ των άλλων ο Οδηγός Κατάρτισης περιλαμβάνει την περιγραφή της ειδικότητας, των βασικών εργασιακών καθηκόντων της, των προοπτικών απασχόλησης σε αυτήν, τη σχετική νομοθεσία και τα αναγνωρισμένα επαγγελματικά της δικαιώματα, τις ισχύουσες αντιστοιχίσεις της, τις προϋποθέσεις εγγραφής και τη διάρκεια κατάρτισης των υλοποιούμενων προγραμμάτων, τις κατατάξεις εγγραφής άλλων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ειδικότητα, καθώς και την κατάταξη του προγράμματος στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, συνοδευόμενα από την παράθεση προτεινόμενων πηγών πληροφόρησης για την ειδικότητα