Οπωροκηπευτικά. Οργανώσεις και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών

Αριθμ. 5711/156198 – ΦΕΚ B 3336 – 11.12.2014

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 266355/11−02−2009 (ΦΕΚ 594/Β/2009) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενσωμάτωση των διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Καν. (ΕΕ) 499/2014 της Επιτροπής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η υπ’ αριθ. 266355/11−02−2009 (ΦΕΚ 594/Β/2009) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των Κανονισμών
• (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
• (ΕΕ) 499/2014 της Επιτροπής και
• (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής,
που αφορούν την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, τη δομή της εθνικής στρατηγικής για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα και το εθνικό πλαίσιο για τις περιβαλλοντικές δράσεις.
2. Το άρθρο 2 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Η διάρκεια της εθνικής στρατηγικής
καθορίζεται σε επτά έτη (2009−2015)
3. Ο τίτλος του κεφαλαίου III αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙIΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΟΠ) ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΕΟΠ)

Το πλήρες κείμενο της ΥΑ Αριθμ. 5711/156198 – ΦΕΚ B 3336